ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Κωδικός Μαθήματος:     502
Εξάμηνο διδασκαλίας:     5ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Java, έτσι ώστε οι φοιτητές να σχεδιάζουν και να δομούν εφαρμογές με σύνθετα χαρακτηριστικά, να εκμεταλλεύονται έτοιμες βιβλιοθήκες και δομές δεδομένων, να χρησιμοποιούν σχεδιαστικά πρότυπα, να επεξεργάζονται σύνθετες δομές και πηγές δεδομένων.

Στόχος του μαθήματος
Δια της θεωρητικής διδασκαλίας επιδιώκεται: Η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Java, η χρήση της για δημιουργία μικροεφαρμογών, διαλογικών προγραμμάτων Java που εκτελούνται σαν μέρος μιας ιστοσελίδας και αυτόνομων εφαρμογών. Με την εργαστηριακή διδασκαλία - άσκηση επιδιώκεται: Η τοποθέτηση διαλογικών προγραμμάτων στο web, Η χρήση γραφικών, εικόνων, ήχου και κίνησης η ανάπτυξη προχωρημένων διασυνδέσεων χρήστη με το AWT εκτενής χρήση αφηρημένων τύπων δεδομένων-αντικειμένων (Abstract Data Types) , Η εμβάθυνση στην αλληλεπίδραση κλάσεων σε ένα πρόγραμμα Java (πακέτα, διασυνδέσεις…) και του χειρισμού σφαλμάτων. Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

Περιγραφή του μαθήματος
Εισαγωγή στην Java και σύγκριση με C++. Γενικά χαρακτηριστικά Java, Κλάσεις & Μεταβλητές, Μέθοδοι & Στιγμιότυπα, Βιβλιοθήκες Java, Κληρονομικότητα. Είσοδος-Έξοδος. Υλοποίηση εκτενών συστημάτων, Προγραμματισμός με νήματα, χειρισμός αρχείων, Ανάπτυξη προγραμμάτων για το web και προγραμμάτων γραφικών (Τοποθέτηση διαλογικών προγραμμάτων -Γραφικά, Γραμματοσειρά και χρώμα -Εικόνα, κίνηση και ήχος -Απλές διασυνδέσεις χρήστη για μικροεφαρμογές -Διάταξη συστατικών σε μια διασύνδεση χρήστη -Απόκριση σε είσοδο χρήστη σε μια μικροεφαρμογή). Μικροεφαρμογές (applets) Ανάπτυξη προγραμματισμού για δικτυακές βάσεις δεδομένων (JDBC, Applets, www, HTML -GUI).
Εργαστήριο Μαθήματος: Εκπόνηση ατομικών εργαστηριακών εργασιών οι οποίες θα αποτελέσουν επιμέρους τμήματα ατομικής πλήρους εφαρμογής. Χρήση και εκμάθηση JDK και BlueJ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Πλήρες Εγχειρίδιο της Java 2 Platform, Laura Lemay & Rogers Cadenhead, Ελληνική έκδοση Γκιούρδα
  2. Java Προγραμματισμός, 6η έκδοση, Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel . Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 2005.
  3. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java, Εμμ. Σκορδαλάκης, Εργαστήριο Λογισμικού Ομάδα Τεχνολογίας Λογισμικού ΕΜΠ
  4. Java με UML,  Else Lervik και Vegard B. Havdal, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005.
  5. Προγραμματισμός με Java, Γιάννη Κάβουρα, Εκδόσεις Κλειθάριθμος, Αθήνα 2003.
  6. Java in a nutshell, Deluxe Edition και Java Examples in a Nutshell, David Flanagan, Εκδόσεις OReilly
  7. Java Collections An Introduction to ADTs, Data Structures and Algorithms,David Watt, Deryck Brown, John Wiley and Sons
  8. Thinking in Java (3rd edition), B. Eckel, Pearson Prentice Hall, 2003.
  9. Introduction to Java Programming (5th edition), Y. Daniel Liang, Pearson Prentice Hall, 2005.