ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:     501
Εξάμηνο διδασκαλίας:     5ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Να μελετηθούν προηγμένες τεχνολογίες Δικτύων καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους. Να γίνει εισαγωγή στο σχεδιασμό Δικτύων Δεδομένων και στην ενοποίηση Δικτύων Δεδομένων και Δικτύων Φωνής.

Στόχος του μαθήματος
Ο σπουδαστής πρέπει : Να γνωρίζει τις υπηρεσίες τις οποίες υποστηρίζει ένα δίκτυο (Web Server, Proxy, DHCP, FTP, Mail κλπ), Να κατανοεί τις κλάσεις ΙP και να κατανέμει τις διευθύνσεις IP σε υποδίκτυα WINS, NAT, Να έχει εμπειρία διαχείρισης SNMP του δικτύου και στατιστικής κίνησης δικτύου, Να διακρίνει τα αυτόνομα και τα ετερογενή δίκτυα καθώς επίσης και τους αλγορίθμων δρομολόγησης συσκευών διασύνδεσης.

Περιγραφή του μαθήματος
Εισαγωγή (Επισκόπηση, Δίκτυα Υπολογιστών, Πρωτόκολλα Δικτύων, Το πρόβλημα της Διαχείρισης, Τρόποι διακίνησης πληροφοριών διαχείρισης), Πρωτόκολλα TCP/IP (Αναφορά στο μοντέλο OSI, Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP και UDP του επιπέδου μεταφοράς, Πρωτόκολλο IP, Διευθυνσιοδότηση σε IP δίκτυα (κλάσεις δικτύων, IP-διευθύνσεις, subnet masks, δίκτυα, υποδίκτυα, τελικοί χρήστες δικτύου), κατακερματισμός και επανασύνδεση, πρωτοκόλλο ICMP, Δρομολόγηση, Autonomous System, ARP, RARP, IGP ( RIP-OSPG), EGP, τι είναι τα ports και σε τι εξυπηρετούν. Εισαγωγή στη διαχείριση δικτύων υπολογιστών, διαχείριση και τυποποίηση, οργάνωση συστήματος διαχείρισης και πλατφόρμες διαχείρισης, εισαγωγή στην σύνταξη ASN.1. Δομή της πληροφορίας διαχείρισης, κατηγορίες υπό διαχείριση αντικειμένων και δένδρα πληροφοριών διαχείρισης. Σχεδιασμός κατηγορίας υπό διαχείριση αντικειμένου μέσω GDMO και ASN.1. Υπηρεσίες διαχείρισης και το πρωτόκολλο CMIP. Λειτουργικές περιοχές και λειτουργίες διαχείρισης δικτύων. Μεθοδολογία σχεδιασμού συστήματος διαχείρισης δικτύου. Νέες τεχνολογίες διαχείρισης δικτύων, κατανεμημένη διαχείριση CORBA, διαχείριση μέσω web, και χρήση Java.
Εργαστήριο Μαθήματος: Υπηρεσίες TCP/IP (Mail, Remote Printing, Remote execution, FTP, Telnet, rlogin, tracert, κ.λ.π.), Πρότυπα και Πρωτόκολλα Διαχείρισης Δικτύων TCP/IP ( Μοντέλο διαχείρισης δικτύων, Διαχείριση δικτύων TCP/IP, Το πρωτόκολλο SNMP, Ασφάλεια: απειλές και μηχανισμοί, DHCP, WINS, ICS, NAT, Modems (Dial-up, Leased-line, Hellas-Pac, Frame-Relay, Hellas-com, ISDN, κ.λ.π.) Αποκατάσταση σύνδεσης με ανάλογες ρυθμίσεις, Διαχείριση διαμορφωτών (τεστ βρόγχου) Διαχείριση ενεργών Συσκευών Δικτύου (Switch, modem, router) - Χρήση HyperTerminal, Στατιστικά κίνησης Δικτύου, Διαχείριση δικτύου και SNMP (Simple Network Management Protocol).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών Α. Αλεξόπουλος, Γ. Λαγογιάννης.
  2. Εγχειρίδιο Διαχειριστή Δικτύων Microsoft Windows 2000 Server Russel, Crawford
  3. Data Communications, Tanenbaum.
  4. Cisco IOS SWITCHING SERVICES Cisco Press.
  5. Cisco IOS WIDE AREA NETWORKING SOLUTIONS Cisco Press.
  6. Microsoft Proxy Server 2.0 Curt Simons, Exchange Server Administration English, Cavalancia, Microsoft Windows 2000 DNS Ruth & Collier.