ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:     611
Εξάμηνο διδασκαλίας:     6ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Το Μάθημα εξετάζει τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business Systems) από επιχειρησιακή σκοπιά και δρα συμπληρωματικά με το Μάθημα «Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων». Το Μάθημα εστιάζει στα συστήματα ERP.

Στόχος του μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να κατανοεί τις κατηγορίες των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (ΠΣΔ), σε σχέση με τις διαδικασίες διοίκησης. Να κατανοεί την διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα βασικά μοντέλα αποφάσεων, και τα αντίστοιχα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Να γνωρίζει μερικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού ΠΣΔ. Να κατονομάζει μερικά ΠΣΔ από κάθε κατηγορία. Να κατανοεί μερικά μοντέλα και τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας (ποσοτικές μεθόδους υποστήριξης αποφάσεων). Να αναλύει και να μοντελοποιεί περιπτώσεις λήψης απόφασης σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές. Να χρησιμοποιεί λογισμικό για την επίλυση των παραπάνω περιπτώσεων.

Περιγραφή του μαθήματος
Κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων. Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), εισαγωγικές έννοιες. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες και τα μοντέλα τους. Παραδείγματα μοντέλων Διαχείρισης Πωλήσεων, Αγορών, Παραγωγής, Αποθηκών. Η αγορά των συστημάτων ERP: εταιρείες, προϊόντα, επαγγελματικοί ρόλοι, η ελληνική αγορά. Οφέλη - Κίνδυνοι από την εισαγωγή συστημάτων ERP στις επιχειρήσεις. Μεθοδολογίες Υλοποίησης. Παραμετροποίηση και Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
Εργαστήριο Μαθήματος: Εργαστηριακή επίδειξη παραδείγματος Διαχείρισης Παραγωγής (με αλγόριθμο MRP).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. “Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commenrce, and Risk”, Daniel E. O’Leary, Cambridge University Press 2000.
  2. “Second-Wave Enterprise Resource Planning Systems”, G.Shanks, P.B.Seddon, L.P.Willcocks Cambridge University Press (2004).
  3. “SAP R/3 Process Oriented Implementation”, Gerhard Keller, Thomas Teufel Addision-Wesley Longman 1998.
  4. “Manufacturing, Planning, and Control Systems for Supply Chain Management”, 5th edition, Thomas E. Vollmann, William L. Berry, D. Clay Whybark, F. Roberts Jacobs McGraw-Hill 2005.