ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:     304
Εξάμηνο διδασκαλίας:     3ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής των δικτύων δεδομένων, στις μεθόδους, αποθήκευσης και διακίνησης πληροφορίας μέσα σε αυτά και στα αντίστοιχα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται.

Στόχος του μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές γνώστες της δομής των δικτύων δεδομένων, του διαδικτύου Internet και των τεχνολογικών λύσεων που το υποστηρίζουν, καθώς και του κατανεμημένου ΠΣ WWW. Παράλληλα, οι σπουδαστές θα γνωρίσουν θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό στο διαδίκτυο σε HTML (ή XML ή PHP) και με τις εφαρμογές της γλώσσας Java ως εκπροσώπου περιβάλλοντος mobile code.

Περιγραφή του μαθήματος
Εισαγωγή. Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα - Εξέλιξή τους. Αρχιτεκτονική και Υπηρεσίες δικτύου. Αρχιτεκτονικές δικτύων σε επίπεδα. Μετάδοση πληροφορίας μέσα σε ένα δίκτυο. Μεταγωγή – Πολύπλεξη. Το πρότυπο OSI. Πρωτόκολλα Ζεύξης δεδομένων. Πρωτόκολλο Εναλλασσόμενου bit. Πρωτόκολλο Επιλεκτικής Επανάληψης. Πρωτόκολλο οπισθοχώρησης κατά Ν (GO BACK N). Ορθότητα πρωτοκόλλων. Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW). Ιστορία και Προοπτικές. Βασικές Υπηρεσίες Internet & WWW. Αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα του Internet, Πρωτόκολλα του WWW (HTTP), Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού (WWW Servers), Proxy Servers, Φυλλομετρητές Παγκόσμιου Ιστού (WWW Browsers), Αρχιτεκτονική WWW, HTML. Υπηρεσίες του Διαδικτύου, Αρχιτεκτονική του Διαδικτύου, Μοντέλο Client – Server Πρωτόκολλα εφαρμογής, TCP, UDP, ARP, Reverse ARP, ICM, Μεταφορά αρχείων (FTP, TFTP), Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (SMTP, POP3).
Εργαστήριο Μαθήματος: Εφαρμογή σε θέματα προγραμματισμού διαδικτύου (ΗTML ή και XML, PHP, JAVA, κλπ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών Α. Αλεξόπουλος, Γ. Λαγογιάννης.
  2. Εισαγωγή στην HTML για τον παγκόσμιο ιστό (WWW), E. Casler, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  3. Data Communications, Tanenbaum.
  4. Advanced Internet Technologies, U.Black, Prentice Hall, 1998.
  5. Java 1.2, L.Lemay, R.Cadenhead, SAMS Edition,1998.
  6. The CORBA Reference Guide, A.Pope, Addison-Wesley, 1998.
  7. Software Agents, J.Bradshaw (Ed.), American Association for AI, 1997.