Νέα Προκήρυξη ΔΠΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ερευνητικά πεδία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Η υποβολή αιτήσεων εισαγωγής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε από την 23η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 28η Φεβρουαρίου 2020.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν :

 1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του Άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, στην Πληροφορική ή στις Τηλεπικοινωνίες ή σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
 2. Πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ. για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή για τα παραπάνω και υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος Α.Ε.Ι., μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση εξεχουσών επιδόσεών του, ύστερα από πρόταση της Ε.Δ.Σ. και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (Άρθρο 38 του Ν.4485/2017).

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (Ελληνικά ή Αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής.
 • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
 • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τη μετάφραση τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (επιπλέον του προτεινόμενου επιβλέποντα).
 • Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Κωστακιοί, Άρτα, Τ.Κ. 47100, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τηλ: 26810-50499, 50341, 50350), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος όπου υπάρχει και ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών.

 

Άρτα 11-09-2019

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Ευριπίδης Γλαβάς

Καθηγητής

 

Κατεβάστε την πλήρη προκήρυξη