Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση στοχεύει στο να εισάγει το φοιτητή στο επαγγελματικό περιβάλλον όπου θα κληθεί να εφαρμόσει τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Ο φοιτητής κατά την διάρκεια της πρακτικής του άσκησης επιβλέπεται από ένα υπεύθυνο - επόπτη εκ μέρους της επιχείρησης ή του φορέα και ενός επόπτη διδάσκοντα μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα.


Στο πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών η πρακτική άσκηση προσφέρεται μετά το 6ο εξάμηνο σε προαιρετική βάση, για χρονικό διάστημα 2 μηνών, και πραγματοποιείται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Για να συμμετάσχει ο φοιτητής θα πρέπει να έχει προηγουμένως επιτύχει σε τουλάχιστον 25 υποχρεωτικά μαθήματα. Όσοι φοιτητές πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους και βεβαίωση πρακτικής άσκησης, στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας της πρακτικής άσκησης. Επίσης, η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση υπάρχουν στον κανονισμό πρακτικής άσκησης προγράμματος σπουδών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του προγράμματος σπουδών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (http://gpa.uoi.gr/)


Στο πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ η πρακτική άσκηση προσφέρεται στο 8ο εξάμηνο, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, και πραγματοποιείται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Για να συμμετάσχει ο φοιτητής θα πρέπει να έχει προηγουμένως επιτύχει σε τουλάχιστον 27 μαθήματα μέσα στα οποία θα πρέπει να είναι όλα τα μαθήματα ειδικότητας (δηλ. όλα τα μαθήματα του έκτου και εβδόμου εξαμήνου, υποχρεωτικά και επιλογής) ή/και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα.
Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση υπάρχουν στον οδηγό πρακτικής άσκησης προγράμματος σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (http://gpa.uoi.gr/)

Μέρος των φοιτητών κατά την διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των υποψηφίων φοιτητών για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ είναι ο Μέσος Όρος Επίδοσης με 70% και το έτος σπουδών με 30%, η βαθμολογία πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή 1,5 εάν η πρακτική πραγματοποιείται σε ιδιωτικό φορέα. Συγκεκριμένα η κατάταξη γίνεται με ευθύνη της επιτροπής πρακτικής άσκησης βάση του τύπου:

Β =[( 14 * (ΜΟΕ – 5) + 10 * (7– ΕΤΟΣ))]*Φορέας

Όπου: Β η βαθμολογία του φοιτητή, ΜΟΕ ο μέσος όρος της επίδοσης του φοιτητή, ΕΤΟΣ το έτος σπουδών, Φορέας Ιδιωτικός =1,5 Δημόσιος =1
Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται ο φοιτητής /-τρια που έχει μεγαλύτερο Μέσο Όρο Επίδοσης. Αν υπάρξει και εκεί ισοψηφία, προηγείται ο φοιτητής /-τρια που βρίσκεται στο μικρότερο έτος σπουδών και τέλος έχει εξεταστεί επιτυχώς στα περισσότερα μαθήματα .


Ρυθμίσεις για εργαζόμενους φοιτητές σε πληροφορική είτε τηλεπικοινωνίες

Με απόφαση της 77ης Συνέλευσης Τμήματος από 11/5/2022:

Οι φοιτητές που εργάζονται κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης ή προσλαμβάνονται κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε θέση πληροφορικής είτε τηλεπικοινωνιών, έχουν την επιλογή να αιτηθούν προς το Τμήμα την αναγνώριση της απασχόλησης τους ως πρακτικής άσκησης
• με βάση την σύμβαση της απασχόλησης τους, και χωρίς σύναψη άλλης ειδικής σύμβασης πρακτικής άσκησης.
• με παράλληλη εφαρμογή όλων των άλλων διαδικασιών της πρακτικής άσκησης (αιτήσεις προς το Τμήμα, εξαμηνιαία διάρκεια από την ημερομηνία έγκρισης τοποθέτησης, ορισμός επόπτη εργοδότη, και επόπτη Τμήματος, προσωπικό πλάνο, εβδομαδιαία φύλλα, εκθέσεις από επόπτες και φοιτητή, και τελική έγκριση της πρακτικής άσκησης, με προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας και ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα).

Κατά την αρχική αίτηση των φοιτητών για αναγνώριση της απασχόλησης ως πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης θα προωθεί προς το Τμήμα:

1) για τον ιδιωτικό τομέα, την σύμβαση εργασίας
2) για τον δημόσιο τομέα, το ΦΕΚ διορισμού ή βεβαίωση προϋπηρεσίας, με αναφορά της θέσης και του ΦΕΚ διορισμού.