Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πολιτική Ποιότητας

Εισαγωγή

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. Αφορά την ποιότητα της παροχής εκπαίδευσης, έρευνας, διασύνδεσης και υποδομών.

Η πολιτική αυτή δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Για το λόγο αυτό το ΠΠΣ του Τμήματος συγκροτείται και ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιείται με άξονα την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. Η επικαιροποίησή του λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις στα επιμέρους ερευνητικά πεδία που θεραπεύει, τη διεπιστημονικότητα και την ανάδυση νέων αντικειμένων αιχμής. Παράλληλα, παρακολουθεί τα προγράμματα συναφών τμημάτων των άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στόχοι Πολιτικής Ποιότητας

Η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν τους ακόλουθους στόχους:
• την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
• την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
• την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
• την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
• την ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, με έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
• τη βελτίωση της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος
• τον καινοτομικό προσανατολισμό του ΠΠΣ τόσο από την άποψη της μεθοδολογικής πρωτοτυπίας (π.χ. σεμιναριακά μαθήματα) όσο και από την άποψη των μαθημάτων που συνδέονται με δυναμικούς τομείς της αγοράς εργασίας
• την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας, τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
• το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
• την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές διοικητικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του,
• τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος • Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Επιτροπές και Υπεύθυνοι

1. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.): Διατηρεί την ευθύνη για την παρακολούθηση και την βελτίωση της ποιότητας του Τμήματος και των προγραμμάτων σπουδών. Ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, έχει τριετή θητεία και αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος. Το ένα μέλος ορίζεται Πρόεδρος της ομάδας.
2. Επιτροπές Προγραμμάτων Σπουδών: Τρεις (3) διακριτές επιτροπές (Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών), υπεύθυνες κατ’ αντιστοιχία για το προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Πρόγραμμα σπουδών. Οι επιτροπές έχουν τον έλεγχο των προγραμμάτων σπουδών, το παρακολουθούν, το βελτιώνουν, το επικαιροποιούν, εποπτεύουν το διδακτικό προσωπικό.
3. Επιτροπή Εργαστηριακών Διδακτικών υποδομών Κτιριακών υποδομών δικτυακών υποδομών & Ασφάλειας: Εποπτεύει τις υποδομές του τμήματος, καταγράφει λειτουργικές απαιτήσεις που αφορούν το διδακτικό και εργαστηριακό έργο. Διασφαλίζει την φυσική και την κυβερνοασφάλεια του Τμήματος και του προσωπικού του.
4. Επιτροπή Δεοντολογίας: Μελετά και συμβουλεύει την Γενική Συνέλευση σε περιπτώσεις, παράβασης καθήκοντος, άλλων παραβατικών συμπεριφορών όπως αντιγραφής κατά της εξετάσεις, αντιγραφής πνευματικής ιδιοκτησίας, λογοκλοπής, κ.ο.κ
5. Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, Δικτυακού τόπου & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Αποφοίτων: Οργανώνει την προώθηση και την επικοινωνία του Τμήματος, διατηρεί και ενημερώνει την Ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα, διοργανώνει δράσεις, αναπτύσσει συνεργασίες.
6. Επιτροπής Έρευνας του Τμήματος: Τροφοδοτεί την ΟΜ.Ε.Α με στοιχεία για το ερευνητικό έργο του τμήματος. Κοινοποιεί προσκλήσεις για την συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, υποτροφίες, συνεργασίες.
7. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: Εποπτεύει την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, ορίζει τους επόπτες καθηγητές, επικοινωνεί με φοιτητές, φορείς υποδοχείς και το γραφείο πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος.
8. Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus+: Προωθεί και οργανώνει την συμμετοχή των μελών στο πρόγραμμα εξωστρέφειας

Κατεβάστε την Πολιτική Ποιότητας