Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

NEW METRO – embeddiNg kEts and Works based learning into MEchaTROnic profile

Φορέας χρηματοδότησης: Erasmus+

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ και εδώ

Social:


Το Έργο NEW METRO έχει ως στόχο τον καθορισμό και την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν σε προηγμένες διαδικασίες παραγωγής ενισχύοντας και καθοδηγώντας ολόκληρη την προσπάθεια για την επίτευξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Βιομηχανία 4.0) σε ολόκληρη την Ευρώπη, με επίκεντρο τις ανάγκες κατάρτισης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτομίες. Με βάση βέλτιστες πρακτικές και την ανάλυση συμπληρωματικών σημείων αναφοράς για την αριστεία, το NEW METRO θα υποστηρίξει τη μέγιστη αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο της Μηχανοτρονικής με:

  • την υπέρβαση της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο της Μηχανοτρονικής για τη Βιομηχανία 4.0, σχεδιάζοντας ένα καινοτόμο σύστημα πιστοποίησης δεξιοτήτων εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι νέες διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων θα επικεντρωθούν στις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής( KeyEnablingTechnologies – KETs) με διεπιστημονικό χαρακτήρα και στην Βιομηχανία 4.0
  • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις κοινωνικές και οργανωτικές- θεσμικές αλλαγές, που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής
  • την συμμετοχή ρυθμιστικών – εποπτικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών με στόχο την υποστήριξη της Βιομηχανίας 4.0,
  • την ενθάρρυνση των νέων Ευρωπαίων φοιτητών για συμμετοχή στα μαθήματα ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) υψηλού επιπέδου, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη ζήτηση για Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης που προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης σε επαγγελματικά θέματα (VocationalOpenOnlineCourse – VOOC). Παράλληλα, οι μέθοδοι και το περιεχόμενο της μάθησης θα είναι προσαρμοσμένα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η έναρξη του έργου σηματοδοτείται με τη συμμετοχή όλων των εταίρων στην διερεύνηση και αξιολόγηση των τρεχουσών αναγκών κάθε χώρας σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός κοινού πλαισίου Εκπαιδευτικής Επάρκειας αναγνωρίζοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες, το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο Μακρό Περιφέρειας. Στη συνέχεια, αναμένεται η δημιουργία ενός διδακτικού πλαισίου αναφοράς καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Έργου NEW METRO. Το διδακτικό περιεχόμενο βασίζεται στους ειδικούς μαθησιακούς στόχους και στο μοντέλο μάθησης που θα σχεδιαστεί κατά τη διάρκεια της φάσης 3 και 4. Το έργο προβλέπει 6 πιλοτικές εφαρμογές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, παροχών υπηρεσιών ΕΕΤ και τοπικών δημόσιων φορέων.

To βασικό αντικείμενο του έργου είναι η αναγνώριση και επικύρωση του προγράμματος ΕΕΚ NEW METRO, όπως αναμένεται να σχεδιαστεί από τους ειδικούς σε θέματα ΕΕΚ, εταιρείες και δημόσιους φορείς. Το σχέδιο δράσης του έργου θα ολοκληρωθεί με επικαλυπτόμενες δραστηριότητες όπως PM, QM, αξιοποίηση, διάδοση και χρήση του προγράμματος NEW METRO. Επίσης, όλες οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου θα αξιολογούνται από μια ειδική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν εμπλεκόμενοι φορείς με σημαντικό ρόλο σε θέματα ΕΕΚ και Μηχανοτρονικής, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει/επιμορφώσει τουλάχιστον 120 νέους εργαζομένους, στον τομέα της Μηχανοτρονικής και να συστήσει το λιγότερο 12 τμήματα κατάρτισης με τη συμμετοχή ειδικών σε θέματα ΕΕΚ, εταιρειών και 70 ατόμων που βρίσκονται σε καίριες θέσεις για τη χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.