Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να εμβαθύνουν σε βασικές τεχνικές προγραμματισμού
 • Να έχουν αποκτήσει γνώσεις δομημένου προγραμματισμού με την χρήση συναρτήσεων.
 • Να έχουν εξοικειωθεί με την χρήση πινάκων μίας ή περισσοτέρων διαστάσεων.
 • Να έχουν κατανοήσει τις έννοιες των δεικτών και των αφηρημένων δομών.
 • Να έχουν αποκτήσει δεξιότητες τεχνικών χειρισμού αρχείων δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Ανάλυση απαιτήσεων για επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητα αφαίρεσης στη μοντελοποίηση προβλημάτων.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

• Συναρτήσεις. Συναρτήσεις void, τοπικές μεταβλητές και εμβέλεια μεταβλητών, συναρτήσεις που επιστρέφουν τιμή, πέρασμα παραμέτρων σε συναρτήσεις, αναδρομικές συναρτήσεις.
• Διανύσματα. Αλγόριθμοι αναζήτησης στοιχείων, ελάχιστο και μέγιστο διανύσματος, ταξινόμηση διανυσμάτων, πέρασμα πινάκων σαν ορίσματα σε συναρτήσεις.
• Αλφαριθμητικά. Η έννοια των ASCII-Z αλφαριθμητικών, μετατροπές αλφαριθμητικών, ταίριασμα κειμένων, αναζήτηση προτύπων σε αλφαριθμητικά, χρήση της βιβλιοθήκης string.h για τον χειρισμό αλφαριθμητικών.
• Πίνακες δύο διαστάσεων. Αλγόριθμοι πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πινάκων, εύρεση μεγίστων και ελαχίστων ανά γραμμή και στήλη, πέρασμα πινάκων δύο διαστάσεων σαν ορίσματα σε συναρτήσεις.
• Δείκτες. Εισαγωγή στην έννοια των δεικτών, δείκτες ως έμμεση αναφορά σε μεταβλητές, πέρασμα παραμέτρων σε συναρτήσεις με την χρήση δεικτών, δείκτες και πίνακες, δυναμική κατανομή μνήμης και η τιμή NULL.
• Δομές. Η έννοια της δομής και παραδείγματα δομών, πίνακες δομών, συναρτήσεις με δομές σαν όρισμα και συναρτήσεις που επιστρέφουν δομές.
• Αρχεία κειμένου. Άνοιγμα αρχείων για ανάγνωση και για εγγραφή, τέλος αρχείου, ανάγνωση και εγγραφή αριθμητικών στοιχείων σε αρχεία, ανάγνωση και εγγραφή αλφαριθμητικών σε αρχεία, συγχώνευση αρχείων, αντίγραφα αρχείων
• Αρχεία τυχαίας προσπέλασης. Αποθήκευση και ανάγνωση δομών από αρχεία, μετακίνηση σε αρχεία τυχαίας προσπέλασης.
• Δυαδικά αρχεία. Χρήση των συναρτήσεων open, close, read και write για την επεξεργασία δεδομένων σε δυαδική μορφή.
• Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, κατηγορίες, ιδιωτικά και δημόσια πεδία.