Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκει να επιτύχει το μάθημα είναι:

 • Σε βάθος κατανόηση ενός διαφορετικού υποδείγματος προγραμματισμού από το διαδικασιακό προγραμματισμό, του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού και των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η ορθή εφαρμογή του.
 • Κατανόηση βασικής ορολογίας αντικειμενοστρέφειας (π.χ. απόκρυψη πληροφορίας, πολυμορφισμός, κληρονομικότητα, πολυμορφικές ιεραρχίες, ενθυλάκωση).
 • Απόκτηση πρακτικά εφαρμόσιμων γνώσεων για τον αποδοτικό προγραμματισμό σε μια σύγχρονη γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (π.χ. C++14, Java, C#, …).
 • Χρήση διαδεδομένων βιβλιοθηκών (π.χ. STL, Boost κ.α.).
 • Εξοικείωση με καλές πρακτικές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
 • Εισαγωγή σε βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς σχεδίασης χρησιμοποιώντας την UML.
 • Εισαγωγή στα Design Patterns και ενδεικτική υλοποίηση ορισμένων από αυτά.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, βασικές έννοιες: απόκρυψη πληροφορίας, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός.
 • Επανάληψη βασικών εννοιών της C (δείκτες, δομές, δέσμευση, αποδέσμευση μνήμης).
 • Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με τη γλώσσα C++.
 • Η έννοιες της κλάσης και των αντικειμένων.
 • Υπερφόρτωση συναρτήσεων.
 • Κατασκευαστές, καταστροφείς.
 • Υπερφόρτωση τελεστών.
 • Κληρονομικότητα, πολυμορφικές ιεραρχίες, πολλαπλή κληρονομικότητα.
 • Εξαιρέσεις, χειρισμός εξαιρέσεων.
 • Προγραμματισμός με πρότυπα.
 • Η βιβλιοθήκη STL.
 • Άλλες βιβλιοθήκες (π.χ. Boost).
 • Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού (Java, Python κ.α.).
 • Βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς σχεδίασης (χαλαρή σύζευξη, αντιστροφή εξάρτησης κ.α.).
 • Αντικειμενοστραφής σχεδίαση χρησιμοποιώντας την UML.
 • Εισαγωγή στα Design Patterns.