Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας του ΠΠΣ του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η πολιτική του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ο κυρίαρχος στόχος της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής είναι η εκπαίδευση φοιτητών οι οποίοι:

 • Εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά στην σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις της συνεχώς εξελισσόμενης επιστήμης της Πληροφορικής.
 • Έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα συναντήσουν στην επαγγελματική τους ζωή, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις, αξιοποιώντας τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους
 • Έχοντας ένα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο μπορούν να εξελίσσονται και ακολουθούν τις τάσεις της επιστήμης της Πληροφορικής, διαθέτοντας την ικανότητα να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και νέα εργαλεία.
 • Έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν σύνθετα project, να συνεργάζονται με άλλους πληροφορικούς, να λειτουργούν ως μέλη ομάδας εργασίας και να μπορούν να συντονίζουν ομάδες εργασίας.
 • Έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν τόσο στους συνεργάτες τους όσο και σε τρίτους το αντικείμενο της εργασίας τους.
 • Αναζητούν την μάθηση και ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην επιστήμη της Πληροφορικής.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ,  εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν την επίτευξη των ακόλουθων στόχων :

 • την βέλτιστη δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών και την τακτική του αναμόρφωσή ώστε να ακολουθεί τις τάσεις και εξελίξεις με άξονα την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση
 • την επικαιροποίησή του ΠΠΣ σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στα επιμέρους ερευνητικά πεδία που θεραπεύει, τη  διεπιστημονικότητα και την υιοθέτηση νέων αντικειμένων αιχμής.
 • την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • Την
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την ενίσχυση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • την ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, με έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • τη διασύνδεση με την τοπική κοινωνία, την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος
 • τον καινοτομικό προσανατολισμό του ΠΠΣ τόσο από την άποψη της μεθοδολογικής πρωτοτυπίας (π.χ. σεμιναριακά μαθήματα) όσο και από την άποψη περιεχομένου των μαθημάτων που συνδέονται με δυναμικούς τομείς  της αγοράς εργασίας
 • την προώθηση  της  ποιότητας  και  αύξηση της ποσότητας  του παραγόμενου ερευνητικού  έργου  του τμήματος,
 • την διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • την ενίσχυση και αύξηση των γνώσεων και των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στην αγορά εργασίας,
 • την βελτίωση της ποιότητας των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές διοικητικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του,
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

 

Στόχος είναι οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του τμήματος να επικαιροποιούνται τακτικά και να ελέγχονται από την ΟΜΕΑ του τμήματος τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ώστε εάν κρίνεται απαραίτητο να αναθεωρούνται.