Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πτυχιακή Εργασία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α3β-πρακτικό διπλωματικής εργασίας

Α3α-έναρξη διπλωματικής εργασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ 1. Ο σπουδαστής αφού ενημερωθεί για τις προτεινόμενες πτυχιακές εργασίες έρχεται σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες καθηγητές. Επιβλέποντες καθηγητές μπορεί να είναι το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (μέλη Ε.Π.) και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες του τμήματος. Επίσης θα μπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών οι εργαστηριακοί συνεργάτες που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε τακτικά ή έκτακτα μέλη Ε.Π. άλλου Τμήματος.
 2. Ο σπουδαστής δηλώνει την πρόθεση του να αναλάβει Πτυχιακή Εργασία με την κατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η κατάθεση γίνεται παράλληλα με την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου. Το έντυπο δήλωσης πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένο, να αναφέρει τον προτεινόμενο τίτλο της πτυχιακής εργασίας και να είναι υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή. Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί και κατά την διάρκεια των συμπληρωματικών δηλώσεων.
 3. Σε διάστημα μίας εβδομάδας μετά την λήξη των συμπληρωματικών δηλώσεων μαθημάτων συνέρχεται η Συνέλευση του τμήματος που εγκρίνει και αναθέτει τις πτυχιακές εργασίες στους σπουδαστές. Ταυτόχρονα με την ανάθεση ορίζεται η τριμελής εξεταστική επιτροπή. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από το επιβλέπον μέλος (εισηγητής) και δύο ακόμη μέλη Ε.Π. ή επιστημονικούς συνεργάτες του Τμήματος συναφούς ειδικότητας. Η επιτροπή μπορεί να συμπληρώνεται από μέλη Ε.Π άλλου Τμήματος που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο. Εάν κατά την περίοδο της εξέτασης απουσιάζει μέλος της εξεταστικής επιτροπής για μεγάλο χρονικό διάστημα ο προϊστάμενος μπορεί να αντικαταστήσει το μέλος αυτό.
 4. Ο επιβλέπον Καθηγητής παρακολουθεί την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π., όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης εισηγείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λ.π. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Τ.Ε.Ι., ο επιβλέπων εκπαιδευτικός επωμίζεται επίσης την επίβλεψη στο επιστημονικό και τεχνικό μέρος της εργασίας.
 5. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η ολοκλήρωση πρέπει να πραγματοποιείται σε δύο το πολύ έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της πτυχιακής εργασίας, διαφορετικά ο φοιτητής παραιτείται του θέματος και αναλαμβάνει άλλο, με νέα ανάθεση.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της και ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, η Πτυχιακή Εργασία υποβάλλεται στο Τμήμα.

 7. Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία:

 8. Κατά την διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές.
 9. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει τους βαθμούς των σπουδαστών που παρουσίασαν την πτυχιακή εργασία τους. Κάθε μέλος της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζει ξεχωριστά για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Ο βαθμός πτυχιακής εργασίας του φοιτητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών που προτάθηκαν από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Το πρακτικό βαθμολογίας υποβάλλεται από τον εισηγητή στο Τμήμα μέσω πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική Επιτροπή αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασής της. Η υποβολή θα πρέπει να γίνει μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες όπως ορίζει η παράγραφος οκτώ (8).
 10. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη βιβλιοθήκη:
  • Το CD της πτυχιακής τους εργασίας που είχαν καταθέσει στη γραμματεία.
  • Τα έντυπα «άδεια διάθεσης τεκμηρίων – άδεια χρήσης τεκμηρίων» που είχαν καταθέσει στη γραμματεία.
 11. Πτυχιακές Εργασίες που κρίθηκαν άξιες βαθμολόγησης με άριστα εκδίδονται ως Τεχνικές Αναφορές του Τμήματος.

Παρατηρήσεις:

 1. Η Πτυχιακή εργασία είναι μάθημα του ογδόoυ (8) εξαμήνου.
 2. Για να αναλάβει ο σπουδαστής Πτυχιακή Εργασία θα πρέπει να έχει περάσει το 70% των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
 3. Οι σπουδαστές μπορούν κατόπιν συνεννόησης με τον Επιβλέποντα Καθηγητή να αναλάβουν πτυχιακή εργασία κατά την διάρκεια του 7ου εξαμήνου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά την διάρκεια του 6ου, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της προηγούμενης παρατήρησης (τουλάχιστον 70% των μαθημάτων). Ο χρόνος των δύο ετών κατά τον οποίο υποχρεούνται να τελειώσουν και να υποβάλουν την πτυχιακή εργασία οι σπουδαστές προσμετράτε από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού Εντύπου Δήλωσης Πτυχιακής Εργασίας. Η κατάθεση του Εντύπου Δήλωσης Πτυχιακής Εργασίας πρέπει να γίνεται με την δήλωση μαθημάτων στην αρχή του όγδοου εξαμήνου (ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο για σπουδαστές που δεν συμπλήρωσαν το 70% των μαθημάτων). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια προηγούμενων εξαμήνων.
 4. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός Τ.Ε.Ι. σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π. ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.
 5. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα δυο (2) σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας κάθε σπουδαστή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ανατεθεί και σε τρεις (3) σπουδαστές μετά από αιτιολογημένη πρόταση – απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος.
 6. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του Τ.Ε.Ι.


Αποφάσεις Γενικής συνέλευσης σχετικά με την πτυχιακή εργασία:

Τα μέλη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ στην υπ΄αριθμ. 3 / 9 Απριλίου 2002 συνεδρίασή της , τα κάτωθι :
 1. Η Πτυχιακή Εργασία θα αντιστοιχεί σε 20 δ.μ. του Προγράμματος Σπουδών ή 10 ώρες φόρτου εργασίας στο προσωπικό πρόγραμμα του σπουδαστή. (για παράδειγμα, σπουδαστής που φοιτεί στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών και έχει δηλώσει στη Δήλωση Μαθημάτων του από 35 ώρες και κάτω, έχει δικαίωμα να αναλάβει Πτυχιακή Εργασία ( 35 + 10 = 45 ), αλλιώς όχι.
 2. Οι σπουδαστές του Ζ΄εξαμήνου σπουδών θα δικαιούνται να αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία εφόσον δεν ξεπερνούν στη δήλωση μαθημάτων τους τον προβλεπόμενο (ό.π. ) φόρτο εργασίας των 45 ωρών.
 3. Σπουδαστές που θα αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου την Πτυχιακή Εργασία τους, θα μπορούν να την υποστηρίξουν από το Σεπτέμβριο του επόμενου εξαμήνου και μετά, θα είναι δε υποχρεωμένοι να καταθέσουν την πρόοδο της Εργασίας τους μέχρι και την τελευταία εβδομάδα του Μαϊου του τρέχοντος εξαμήνου, διαφορετικά θα αποκλείονται από το δικαίωμα εξέτασής τους το Σεπτέμβριο.
 4. Για να έχει δικαίωμα να εξεταστεί ένας σπουδαστής στην Πτυχιακή του Εργασία, θα πρέπει να μη χρωστάει πάνω από δύο ( 2 ) μαθήματα σε πρόγραμμα σπουδών σαράντα ( 40 ) μαθημάτων ή τρία ( 3 ) μαθήματα σε πρόγραμμα σπουδών πενήντα / πενήντα ενός ( 50 / 51 ) μαθημάτων.