Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών

Υποψήφιοι Διδάκτορες
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 642/τ.Β΄/27-02-2019).

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, νέων επιστημόνων ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα, πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα χρονικά αυτά όρια αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε..
Σε ειδικές περιπτώσεις ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του προς τη Συνέλευση του Τμήματος, να ζητήσει αναστολή σπουδών για συνεχόμενες ή μη χρονικές περιόδους που αθροιζόμενες δεν ξεπερνούν το ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών.

Το τμήμα προσφέρει ευκαιρίες για την εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών υψηλού επιπέδου, μέσα από ένα σύγχρονο και συνεκτικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Στο εγκεκριμένο κανονισμό, αποτυπώνονται η δομή, οι κανόνες λειτουργίας του Π.Δ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό.

Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η προκήρυξη είναι ανοικτή για όλο το εξάμηνο (κατά το χειμερινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και, κατά το εαρινό εξάμηνο, είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου). Οι επιστημονικές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά περιοχή και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις καθορίζονται στην προκήρυξη.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις επιδόσεις στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τις ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Ε.Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Σε περίπτωση θετικής γνώμης, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 39 του ν. 4485/2017. Όσοι γίνονται δεκτοί αποκτούν την ιδιότητα του Υποψήφιου Διδάκτορα.

ΠροκήρυξηH Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Ε.Δ.Σ.) απαρτίζεται από τα παρακάτω πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του τμήματος:
  • Αγγέλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας Πρόεδρο της (Ε.Δ.Σ.)
  • Στύλιος Χρυσόστομος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
  • Αντωνιάδης Νικόλαος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
  • Τσούλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τζάλλας Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής

Πληροφορίες:
Ευαγγελία Χρήστου
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ.: 26810 50499 | Εσωτ.: 1499
echristou@uoi.gr