Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πιστοποίηση & Αξιολόγηση

Το Τμήμα έχει συγκροτήσει τριμελή Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία έχει αναλάβει τις διαδικασίες αξιολόγησης του Τμήματος. Κάθε χρόνο υποβάλλει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος την Ετήσια Εσωτερική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία με ποσοτικά δεδομένα για τους φοιτητές, τους καθηγητές, το λοιπό επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό, τα Προγράμματα Σπουδών, το διοικητικό προσωπικό και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία του Τμήματος, όπως επίσης προτάσεις βελτίωσης και στοχοθεσία για τα επόμενα έτη.

Το τμήμα έχει υποβάλει προς πιστοποίηση το νέο πρόγραμμα σπουδών «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», τεκμηριώνοντας αναλυτικά (μέσα σε 480 σελίδες):
α) την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών,
β) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
γ) την δομή και την οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
δ) την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου
ε) την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
στ) την ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,
ζ) τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
η) την ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και
θ) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.