Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις αρχές και τις μεθόδους της στατιστικής θεωρίας της μάθησης και τη σχέση της με γνωστές προσεγγίσεις της μηχανικής μάθησης.
 • Να κατανοούν τη στατιστική φύση των εννοιών και των μεθόδων της μηχανικής μάθησης και τη σχέση τους με την επεξεργασία των δεδομένων.
 • Να κατανούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την καταλληλότερη μέθοδο μηχανικής μάθησης για να προσεγγίσουν συστηματικά και να επιλύσουν προβλήματα της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 • Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν αποδοτικούς αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για τη μοντελοποίηση δεδομένων και συστημάτων.
 • Να αντιλαμβάνονται τα ανοιχτά προβλήματα στην περιοχή της μηχανικής μάθησης και της μοντελοποίησης των δεδομένων και των συστημάτων.
 • Να διεξάγουν αποτελεσματική βιβλιογραφική αναζήτηση συσχετίζοντας τα ανοιχτά προβλήματα με τη βιβλιογραφία.
 • Να αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν τα ερευνητικά ζητήματα από τα προβλήματα εφαρμογής.Γενικές Ικανότητες:


 • Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, τεχνικών και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνικών.
 • Ανάπτυξη και τεκμηρίωση επιχειρημάτων με αξιοποίηση δομημένης μαθηματικής σκέψης.
 • Συνδυαστική ανάλυση μεθόδων για επίλυση προβλημάτων.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Βασικές στατιστικές τεχνικές στη μηχανική μάθηση: εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας, μοντέλα μείξης, εκτίμηση παραμέτρων, επιλογή μοντέλου.
 • Μη-παραμετρική παλινδρόμηση. Μη-παραμετρικές τεχνικές εκτίμησης πυκνότητας πιθανότητας.
 • Θεωρία αποφάσεων του Bayes. Μπεϋζιανή εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας.
 • Μπεϋζιανή ταξινόμηση.
 • Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης.
 • Hidden Markov Models.
 • Υλοποίηση αλγορίθμων σε περιβάλλον R, MATLAB/Octave.
 • Ομαδοποίηση και στατιστικές τεχνικές (k-means, k-median).
 • Ο αλγόριθμος DBSCAN.
 • Bootstrap και Subsampling.
 • Υλοποίηση αλγορίθμων σε περιβάλλον R, MATLAB/Octave.
 • Μπεϋζιανή μάθηση και Νευρωνικά Δίκτυα. Πιθανοτικά νευρωνικά δίκτυα.
 • Το πρόβλημα της Γενίκευσης. Το Δίλημμα Bias-Variance και η Διάσταση Vapnik – Chervonenkis.
 • Στατιστική ερμηνεία του πολυεπίπεδου perceptron.
 • Το No Free Lunch Theorem και η εφαρμογή του στη μηχανική μάθηση.
 • Μετασχηματισμός Karhunen-Loeve.
 • Ανάλυση σε Ιδιάζουσες Τιμές (Singular Value Decomposition ) και Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis).
 • Μείωση της διάστασης με χρήση θεωρίας γράφων. Ιδιοαπεικονίσεις Laplace. Τοπική γραμμική ενσωμάτωση, Ισομετρική απεικόνιση.
 • Μείωση της Διάστασης με Αυτο-οργανούμενους Χάρτες Kohonen και Αυτο-συσχετιστικά Νευρωνικά Δίκτυα (Auto-associative Neural Networks).
 • Πυρήνες Mercer, και reproducing kernel Hilbert spaces. Σχέση με μη-παραμετρική στατιστική. Ταξινόμηση βασισμένη σε πυρήνες. Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης: μη-γραμμική περίπτωση. Νευρωνικά δίκτυα ακτινικής βάσης. Δίκτυα perceptron με χρήση πυρήνων.