Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται:

 • Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες της επεξεργασίας και της εξαγωγής εγγενούς και άγνωστης πληροφορίας από δεδομένα.
 • Να έχουν μελετήσει και κατανοήσει μεθόδους διερεύνησης και ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες και ημιαυτοματοποιημένες μεθοδολογίες για την ανακάλυψη μοτίβων.
 • Να έχουν κατανοήσει τις αρχές και μεθοδολογίες κατηγοριοποίησης, ομαδοποίησης και κανόνων συσχέτισης.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιούν αλγορίθμους και μεθόδους ταξινόμησης, συσταδοποίησης και να μπορούν να παράγουν κανόνες συσχέτισης από δεδομένα.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ανακάλυψης γνώσης και να μπορούν να επιλέξουν την πιο κατάλληλη τεχνική εξόρυξης δεδομένων ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και το είδος της διαθέσιμης πληροφορίας.
 • Να έχουν αποκτήσει δεξιότητες στη χρήση και εφαρμογή του ελεύθερου λογισμικού Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) για εξόρυξη δεδομένων το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για τις εργασίες τους/ project.Γενικές Ικανότητες:


 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Εισαγωγικά: Μοντέλα, μεθοδολογίες και διαδικασίες. Τι είναι και τι δεν είναι η Εξόρυξη Δεδομένων.
 • Δεδομένα: Τύποι δεδομένων, ποιότητα δεδομένων, προεπεξεργασία και μετασχηματισμός δεδομένων, απεικόνιση δεδομένων,, μέτρα δεδομένων.
 • Αλγόριθμοι Ταξινόμησης (Classification): Δένδρα Αποφάσεων (Decision trees- ο αλγόριθμος C4.5). Συσταδοποίηση (clustering) ο αλγόριθμος k- means. Αλγόριθμοι Κανόνων Συσχέτισης (Association rules), o αλγόριθμος Apriori, συχνά στοιχειοσύνολα (Frequent itemsets), δημιουργία κανόνων συσχέτιης. Μελέτη Περιπτώσεων (Case studies).
 • Στα πλαίσια των projects θα χρησιμοποιηθεί το freeware πρόγραμμα WEKA το οποίο υλοποιεί πλήθος αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων έχοντας μία φιλική διεπαφή με το χρήστη, ώστε οι φοιτητές να εφαρμόσουν τους αλγορίθμους τους οποίους θα διδαχτούν στη διάλεξη τόσο σε υπάρχοντα προβλήματα και σύνολα δεδομένων όσο και σε σύνολά δεδομένων τα οποία θα δημιουργήσουν οι ίδιοι για τις ανάγκες του μαθήματος.