Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση των τεχνικών βελτιστοποίησης της απόδοσης των συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) μέσω βελτιστοποιήσεων στη σχεδίαση φυσικού επιπέδου καθώς επίσης και μέσω τεχνικών ταυτοχρονισμού. Επίσης σκοπεύει στην μελέτη σύγχρονων τάσεων στις ΒΔ όπως είναι τα αντικειμενοστραφή (object-oriented) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) καθώς και τα αντικειμενοστραφή- σχεσιακά (object-relational) ΣΔΒΔ. Αναφορά γίνεται επίσης στη διαχείριση μεγάλων αντικειμένων (large objects (LOBs)), στις κατανεμημένες ΒΔ καθώς και στη συνεργασιμότητα μεταξύ διαφορετικών ΣΔΒΔ. Επίσης γίνεται μια εισαγωγή σε ειδικά συστήματα βάσεων δεδομένων (διαχρονικές (temporal) βάσεις δεδομένων, στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, στα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών (data mining systems), και στα συστήματα αποθήκευσης πληροφοριών (data warehousing systems)). Στόχος είναι με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να βελτιστοποιήσει την απόδοση ΒΔ χρησιμοποιώντας τεχνικές ταυτοχρονισμού και σχεδίαση φυσικού επιπέδου. Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αντικειμενοστραφείς ΒΔ και αντιεκειμενοστραφής-σχεσιακές ΒΔ. Να διαχειριστεί την αποθήκευση μεγάλων αντικειμένων σε ΒΔ. Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κατανεμημένες ΒΔ. Να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επιτύχει την ανταλλαγή δεδομένων για ετερογενή ΣΔΒΔ. Να συζητήσει τις παραμέτρους ειδικών συστημάτων ΒΔ, όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων βάσεων δεδομένων.
 • Τεχνικές ταυτοχρονισμού.
 • Σύγχρονες τάσεις μοντέλων βάσεων δεδομένων (αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων, αντικειμενοστραφείς σχεσιακές βάσεις δεδομένων).
 • Διαχείριση μεγάλων αντικειμένων (large objects (LOBs)).
 • Κατανεμημένα συστήματα βάσεων δεδομένων.
 • Συνεργασιμότητα συστημάτων βάσεων δεδομένων.
 • Διαχείριση αντιγράφων βάσεων δεδομένων (replication management) Βάσεις δεδομένων για το διαδίκτυο.
 • Εισαγωγή σε ειδικά συστήματα βάσεων δεδομένων (διαχρονικές (temporal) βάσεις δεδομένων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, συστήματα ανάκτησης πληροφοριών (data mining systems), συστήματα αποθήκευσης πληροφοριών (data warehousing systems)).