Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Αυξημένη δυνατότητα έκφρασης ιδεών μέσω της ευρύτερης γνώσης των χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού.
 • Κατανόηση των βασικών προγραμματιστικών παραδειγμάτων (προστακτικός προγραμματισμός, γενερικός προγραμματισμός, αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, συναρτησιακός προγραμματισμός, λογικός προγραμματισμός).
 • Αυξημένη ικανότητα εκμάθησης νέων γλωσσών προγραμματισμού.
 • Ικανότητα επιλογής κατάλληλης κατά περίπτωση γλώσσας προγραμματισμού.
 • Καλύτερη χρήση γλωσσών προγραμματισμού.
 • Κατανόηση της σημασίας της υλοποίησης.
 • Κατανόηση της εξέλιξης των γλωσσών προγραμματισμού.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

Εξέλιξη των σημαντικότερων γλωσσών προγραμματισμού. Συντακτικό και σημασιολογία. Λεκτική και συντακτική ανάλυση. Ονόματα, προσδέσεις, εμβέλειες. Τύποι δεδομένων. Εκφράσεις και προτάσεις εκχώρησης. Υποπρογράμματα. Αφηρημένοι τύποι και δομές ενθυλάκωσης. Υποστήριξη αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Γενερικός (generic) προγραμματισμός. Ταυτοχρονισμός. Εξαιρέσεις, χειρισμός εξαιρέσεων. Εναλλακτικά μοντέλα προγραμματισμού. Γλώσσες συναρτησιακού προγραμματισμού (π.χ. Haskell). Γλώσσες λογικού προγραμματισμού (π.χ. Prolog). Γλώσσες σεναρίων (π.χ. Python).