Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε τεχνικές Υπολογιστικής Νοημοσύνης, όπως τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ), οι Εξελεκτικοί Αλγόριθμοι και η Aσαφής λογικής αλλά και συνδυασμών τους για την επίλυση προβλημάτων σε ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τη φύση των προβλημάτων που επιδέχονται λύση με μεθόδους και τεχνικές της Υπολογιστικής Νοημοσύνης.
 • Εξοικειωθεί με τη βασική ορολογία και τη μεθοδολογία των υπολογιστικών τεχνικών και αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων με χρήση της Υπολογιστικής Νοημοσύνης.
 • Υλοποιεί βασικούς αλγορίθμους ΤΝΔ και Εξελεκτικούς Αλγορίθμους.
 • Επιλέγει και να χρησιμοποιεί το κατάλληλο υπολογιστικό εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη.
 • Διαφορές από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τύποι προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
 • Παραδείγματα προβλημάτων που διατυπώνονται με όρους συμβολικούς και/ή υπολογιστικούς .
 • Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ) .
 • Βασικά μοντέλα αναπαράστασης τεχνητού νευρώνα, είδη συναρτήσεων ενεργοποίησης.
 • Βασικές αρχιτεκτονικές δομές των ΤΝΔ.
 • Διαδικασίες και πρότυπα εκμάθησης. Εφαρμογές ΤΝΔ.
 • Συσχετιστικές μνήμες.
 • Μάθηση και επίβλεψη.
 • Perceptrons ενός στρώματος.
 • Ο κανόνας Δέλτα.
 • Δίκτυα εμπρόσθιας διάδοσης.
 • Δίκτυα πολλών επιπέδων και ανάστροφη διάδοση σφάλματος (back-propagation).
 • Εφαρμογές των Νευρωνικών Δικτύων.
 • Στοιχεία της αναπαράστασης της γνώσης και της τεχνητής νοημοσύνης, σε σχέση με τα Νευρωνικά Δίκτυα.
 • Εξελικτικοί αλγόριθμοι .
 • Κατηγορίες εξελικτικών αλγορίθμων (γενετικοί αλγόριθμοί, εξελικτικές στρατηγικές, εξελικτικός προγραμματισμός, γενετικός προγραμματισμός).
 • Αναπαράσταση υποψηφίων λύσεων.
 • Συνάρτηση Καταλληλότητας.
 • Τελεστές μεταβολής του πληθυσμού (διασταύρωση - μετάλλαξη).
 • Βελτιστοποίηση με σμήνος σωματιδίων.
 • Ασαφής λογική.
 • Έννοιες ασαφούς λογικής.
 • Ασαφή σύνολα.
 • Λεκτικές μεταβλητές.
 • Συναρτήσεις υποστήριξης.
 • Ασαφείς εκφράσεις.
 • Ασαφείς κανόνες.
 • Ασαφής συλλογισμός.
 • Μέθοδοι αποασαφοποίησης.
 • Το μοντέλο του Mamdani.
 • Το μοντέλο των Takagi-Sugeno.
 • Προσαρμοστικά ασαφή μοντέλα (ANFIS).
 • Παραδείγματα συνδυαστικής χρήσης εργαλείων υπολογιστικής νοημοσύνης.
 • Εφαρμογή των μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης σε πραγματικά προβλήματα.
 • Αναφορά στους αλγορίθμους k-Nearest Neighbor και k-Means.
 • Θέματα για αυτόνομη μελέτη: Γρήγορες μέθοδοι εκπαίδευσης ΤΝΔ Δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων βάσης για παρεμβολή δεδομένων και ταξινόμηση προτύπων. Αυτο-οργανωνόμενα δίκτυα, Kohonen maps και ανταγωνιστική μάθηση. Δίκτυα με ανατροφοδότηση. Αναδρομικά δίκτυα Hopfield. Προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing) και μηχανή Boltzmann.