Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθησιακοί στόχοι το μαθήματος συνοψίζονται στα εξής:

 • Να κατηγοριοποιούν σήματα και συστήματα με βάση τις ιδιότητές τους.
 • Να υπολογίζουν συνελίξεις σημάτων.
 • Να περιγράφουν σήματα με τη χρήση μετασχηματισμού/σειρών Fourier.
 • Να αξιοποιούν το μετασχηματισμό Laplace στη μελέτη σημάτων και συστημάτων.
 • Να διαχειρίζονται γενικευμένες συναρτήσεις.
 • Να μελετούν την ευστάθεια γραμμικών συστημάτων
 • Να προσδιορίζουν τις αποκρίσεις συστημάτων.
 • Να προσδιορίζουν την επίδραση φίλτρων σε σήματα.
 • Να εφαρμόζουν το θεώρημα δειγματοληψίας και να περιγράφουν τη σύνδεση σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Το μάθημα εισάγει στις βασικές έννοιες και ιδιότητες σημάτων και συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου, και αποτελεί σημαντικό μάθημα για την κατανόηση της επεξεργασίας σημάτων, των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, και των εφαρμογών δικτύων.
 • Το μάθημα πραγματεύεται τις έννοιες των σημάτων και των συστημάτων και ορίζει την μαθηματική αναπαράσταση τους.
 • Oρίζονται διάφορες ιδιότητες σημάτων προς μελέτη όπως η ανάκλαση, η χρονική ολίσθηση, η κλιμάκωση, η περιοδικότητα, η άρτια και περιττή συμμετρία, η αιτιατότητα, η γραμμικότητα, η χρονική αμεταβλητότητα, και η ευστάθεια.
 • Το βασικό περιεχόμενου του μαθήματος αφορά τους μετασχηματισμούς γραμμικών χρονοαμετάβλητων συστημάτων, οι οποίοι μελετώνται σε βάθος.
 • Αναλύονται οι μετασχηματισμοί Fourier συνεχούς και διακριτού χρόνου, ο μετασχηματισμός Laplace, και ο μετασχηματισμός Ζ, αλλά και η μεταξύ τους σχέση.
 • Το μάθημα εισάγει στην διαδικασία της δειγματοληψίας και της μετατροπής αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά, ως προεργασία για την ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, μαθήματα που έπονται χρονικά στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.