ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος Μαθήματος:               ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:           705

Εξάμηνο διδασκαλίας:          7ο Εξάμηνο

Προαπαιτούμενα:                 

 

Σκοπός του μαθήματος

Να γνωρίσει και κατανοήσει ο φοιτητής την γνωστική περιοχή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

 

Στόχος του μαθήματος

Οι σπουδαστές να μπορούν να συνδυάζουν μεθόδους επεξεργασίας σήματος, επεξεργασία εικόνας, εξόρυξης δεδομένων, τεχνητής και υπολογιστικής νοημοσύνης και να τα εφαρμόσουν σε πραγματικές εφαρμογές και δεδομένα που προέρχονται από τον ιατρικό χώρο.

 

Περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στην έννοια του σήματος και τις ιδιότητες του σήματος (Ορισμοί, δειγματοληψία και ανακατασκευή. Αποθήκευση σήματος στον υπολογιστή (quantization). Οι έννοιες της συνέλιξης και της συσχέτισης. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier). Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας (Βασικές έννοιες (διαστάσεις, pixel, voxel, αποθήκευση της εικόνας στον υπολογιστή). Τεχνικές παρουσίασης της ιατρικής εικόνας (gray scale, ψευδοχρώμα). Φίλτρα στο χώρο του χρόνου (συνέλιξη, έννοια μη γραμμικών φίλτρων). Φίλτρα στο χώρο των χωρικών συχνοτήτων. Βασικές αρχές τμηματοποίησης της εικόνας. Βασικές αρχές ανάλυσης της εικόνας - αναγνώριση προτύπων). Συμπίεση δεδομένων (Αναγκαιότητα, παραδείγματα, συμπίεση χωρίς απώλειες, συμπίεση με απώλειες). Παραδείγματα βιοϊατρικών σημάτων (ECG) (Γενικά, αρχές συλλογής, μέθοδοι επεξεργασίας). Παραδείγματα ιατρικών εικόνων (X-rays, CT, MRI, SPECT, κ.λπ.) (Γενικά, συλλογή - σχηματισμός της εικόνας. Μέθοδοι επεξεργασίας. Μέθοδοι απεικόνισης).

 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. "Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων", Δ. Κουτσούρης, Σ. Παυλόπουλος, Α. Πρέντζα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.
  2. "Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα", Δ. Κουτσούρης, Κ. Νικήτα, Σ. Παυλόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα 2004.
  3. Introduction to Biomedical Engineering (2nd Edition), Michael M. Domach.
  4. Numerical Methods in Biomedical Engineering Stanley Dunn, Alkis Constantinides, Prabhas. Moghe.