ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος:               ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:           702

Εξάμηνο διδασκαλίας:          7ο Εξάμηνο

Προαπαιτούμενα:                 

 

Σκοπός μαθήματος   

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας από τους σπουδαστές.

 

Στόχος Μαθήματος  

Αντικείμενα του μαθήματος αποτελούν οι βασικοί άξονες σχεδιασμού και υλοποίησης ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου καθώς και τα κύρια στάδια που οδηγούν από την σωστή αποτύπωση των αναγκών στην τελική υλοποίηση και λειτουργία του δικτύου. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες και τη σχεδίαση των συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

 

Περιγραφή μαθήματος        

Εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Εξέλιξη των δικτύων. Αρχές πολυπλεξίας (PDH, SDH). Θεωρία κίνησης. Αρχές μεταγωγής. Τεχνικές μεταγωγής (διάκριση χώρου και χρόνου). Αρχές σηματοδοσίας. Αρχιτεκτονικές και διαστασιοποίηση δικτύου μεταγωγής κυκλώματος. ISDN (υπηρεσίες, βασικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική, σηματοδοσία). Αρχές σχεδιασμού δικτύων: διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική, υπηρεσίες, μεταγωγή κυκλώματος και πακέτου, πολύπλεξη, διαχείριση, αρχιτεκτονικά μοντέλα. Σύντομη εισαγωγή στις αρχές και τεχνικές μετάδοσης. Διόρθωση σφαλμάτων μέσω κωδικοποίησης και επαναμετάδοσης. Πρωτόκολλα: Σχεδιασμός, λειτουργική ορθότητα, τεχνικές τυπικής περιγραφής, επιδόσεις.

Ανάλυση της κυτταρικής ιδέας (Κυτταρική Γεωμετρία). Λειτουργικές διαδικασίες του συστήματος (Αποκατάσταση – Διακοπή κλήσης, Μεταγωγή). Μοντέλα διάδοσης των ραδιοκυμάτων (Μέσο διάδοσης και επιδράσεις του σήματος). Ανάλυση, διεύρυνση και αντιμετώπιση των παρεμβολών. Διαχείριση και καταχώρηση συχνοτήτων. Υπολογισμός της ισχύος του ράδιο-σήματος λήψης και οι παράμετροι της. Στοιχεία κυτταρικών συστημάτων υψηλής χωρητικότητας. Γνωστά κυτταρικά συστήματα και τα χαρακτηριστικά τους. Τυποποίηση και πρότυπα συστημάτων κινητής τηλεφωνίας (Οργανισμοί CEPT, ECTEL, ETSI). Κινητή επικοινωνία του μέλλοντος. Δίκτυα τεχνολογίας TETRA.

Εργαστήριο Μαθήματος: Πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε θέματα διάταξης δικτύων, ανάλυση πρωτοκόλλων σε πραγματικά δίκτυα, ανάλυση και προσομοίωση του επιπέδου ζεύξης.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. W. Stallings, Επικοινωνίες Υπολογιστών & Δεδομένων.
  2. Τεχνικές εντοπισμού θέσης συνδρομητή σε κυψελοειδή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας / Συγγραφέας Παπαδάκης, Στέφανος. Εκδότης Ηράκλειο : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, 2001.
  3. Practical data communications Συγγραφέας Freeman Roger L Εκδότης New York John Wiley & Sons c1995
  4. Telecommunication transmission systems microwave, fiber optic, mobile cellurar radio, data, and digital multiplexing Συγγραφέας Winch Robert G. Εκδότης New York McGraw-Hill c1993
  5. Voice and data communications handbook Συγγραφέας Bates Regis J. Αλλοι Συγγραφείς Gregory Donald W. Εκδότης New York McGraw-Hill c1996
  6. Τεχνολογία επικοινωνιών μεταφορά & επεξεργασία σημάτων Αλλοι Συγγραφείς Haberle, Heinz (F.Writ.) Φορόπουλος, Λεωνίδας Πακτίτης, Σ. Α. Εκδότης Περιστέρι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις c1996

Voice and data communications handbook Συγγραφέας Bates Regis J. Αλλοι Συγγραφείς Gregory Donald W. Εκδότης New York McGraw-Hill c1996