ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι

Τίτλος Μαθήματος:               ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι

Κωδικός Μαθήματος:           505

Εξάμηνο διδασκαλίας:          5ο Εξάμηνο

Προαπαιτούμενα:                 

 

Σκοπός του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και σχεδίασης των ασύρματων ζεύξεων και η χρήση τους στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

 

Στόχος του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες και τη σχεδίαση των ασύρματων ζεύξεων και τη χρήση τους στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το Η/Μ φάσμα και η διαχείρησή του, μονόδρομες και αμφίδρομες ζεύξεις, εύρος ζώνης και χωρητικότητα, ασύρματα κανάλια, τεχνικές ασύρματης πρόσβασης. Κατάταξη των Ραδιοκυμάτων σύμφωνα με τον μηχανισμό διάδοσης, διάδοση στο ελεύθερο διάστημα, συνάρτηση εξασθένισης, ηλεκτρικές ιδιότητες της επιφάνειας της γης, συντελεστής ανάκλασης, διάδοση επιφανειακών κυμάτων, επίδραση της καμπυλότητας της γης, περίθλαση, επίδραση του ανάγλυφου, ζώνες Fresnel, επίδραση της ατμόσφαιρας, δείκτης διάθλασης, τροποσφαιρική διάδοση, παγίδευση, απορρόφηση των κυμάτων. Σχεδίαση Ραδιοζεύξεων, εμβέλεια και διαθεσιμότητα, ισοζύγιο ισχύος, περιθώριο διαλείψεων, παρεμβολές.

Κεραίες (βασικές παράμετροι και εξισώσεις, στοιχειώδες δίπολο, τύποι κεραιών). Εργαλεία προσομοίωσης. Παραδείγματα - Εφαρμογές ασύρματων ζεύξεων σε συστήματα κινητών επικοινωνιών (GSM, DECT, TETRA, UMTS), ασύρματα δίκτυα (IEEE 802.11, HIPERLAN 1&2), σταθερή ασύρματη πρόσβαση, Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, κ.ά.

Συστήματα προσαρμόσιμων κεραιών.

Εργαστήριο μαθήματος: Παραδείγματα - Εφαρμογές ασύρματων ζεύξεων. Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένα προγράμματα προσομοίωσης και θα αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση τους.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. RF Power Amplifiers for Wireless Communications S. Cripps Artech House Publishers  1999
  2. RF Microwave Wireless Systems Kai Chang, Kai Chang Wiley-Interscience 2000
  3. Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition) (Hardcover) Theodore S. Rappaport, Theodore Rappaport Prentice Hall PTR 2001
  4. Fundamentals of Wireless Communication (Hardcover) David Tse, Pramod Viswanath Cambridge University Press 2005
  5. Wireless Communications & Networks (2nd Edition) (Hardcover) William Stallings Prentice Hall 2004
  6. Simulating Wireless Communication Systems : Practical Models In C++ (Hardcover) C. Britton Rorabaugh Prentice Hall PTR 2004
  7. Wireless Communications (Hardcover) Andrea Goldsmith Cambridge University Press 2005
  8. The Future of Wireless Communications (Artech House Mobile Communications Library,) (Hardcover) William Webb Artech House Publishers 2001

Mobile Wireless Communications (Hardcover) Mischa Schwartz Cambridge University Press 2004