ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τίτλος Μαθήματος:               ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κωδικός Μαθήματος:           306

Εξάμηνο διδασκαλίας:          3ο Εξάμηνο

Προαπαιτούμενα:                 

 

Σκοπός του μαθήματος

 

Εισαγωγή των σπουδαστών στη θεωρία των σημάτων και των συστημάτων. Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες ενός συστήματος και η εξοικείωση τους με τεχνικές ανάλυσης σημάτων και με τα σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των σημάτων, και συστημάτων στα πεδία του χρόνου και των συχνοτήτων.

 

Στόχοι του μαθήματος

Παρουσίαση των βασικών εννοιών ενός συστήματος και της απόκρισης του σε διάφορες εισόδους. Παρουσίαση των βασικών εργαλείων ανάλυσης της απόκρισης του συστήματος. Ανάπτυξη των μετασχηματισμών σε διάφορα πεδία (χρόνου, συχνότητας) και συσχέτιση τους Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη σχέση ανάμεσα στα πεδία του χρόνου και των συχνοτήτων μέσω της ανάλυσης Fourier και να εξοικειωθούν με νέες έννοιες και τεχνικές που αφορούν την ανάλυση σημάτων και συστημάτων.

 

Περιγραφή του μαθήματος

Σήματα και Συστήματα: Βασικές Έννοιες και ιδιότητες για σήματα και συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Συνέλιξη και συσχέτιση σημάτων. Μοντέλα Διαφορικών Εξισώσεων. Σειρές Fourier και Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου. Θεώρημα Δειγματοληψίας. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου. Απόκριση Συχνοτήτων και Διαγράμματα Bode. Συναρτήσεις Μεταφοράς και Ευστάθεια. Φίλτρα και Εφαρμογές. Μετασχηματισμός Laplace για συστήματα συνεχούς χρόνου. Εξισώσεις διαφορών και μετασχηματισμός Ζ για συστήματα διακριτού χρόνου. Συνάρτηση μεταφοράς και απόκριση συχνότητας συστημάτων. Ευστάθεια συστημάτων.. Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier. Δειγματοληψία και θεώρημα δειγματοληψίας.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  • Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Μπερμπερίδης, Λ. Κοφίδης, Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, Εκδόσεις Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2003
  • Σήματα και Συστήματα, Μάργαρης Αθανάσιος,  Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ. 2011
  • Σήματα και Συστήματα,  ΣΕΡΑΦΕΙΜαι Συστήματα, 2009
  • V. Oppenheim, R. W. Schafer, J.R. Buck, Discrete-time Signal Processing, Prentice-Hall, 1999.
  • A. Oppenheim, A. Wilsky and H. Nawab, Signals and Systems, Prentice Hall.
  • B. P. Lathi, Signal Processing and Linear Systems, Oxford University Press.