ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Κωδικός Μαθήματος:     708
Εξάμηνο διδασκαλίας:     7ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Εκμάθηση προχωρημένων θεμάτων διαδικτυακού προγραμματισμού και οι τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών του Διαδικτύου, οι οποίες περιλαμβάνουν σύγχρονα προγραμματιστικά εργαλεία (Javascript, PHP, MySQL, XHTML, XML, Perl και CGI scripts).

Στόχος του μαθήματος
Να γνωρίζει τα σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού στο διαδίκτυο έτσι ώστε να μπορεί να αναπτύξει διαδικτυακές εφαρμογές. Nα μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει τα κατάλληλα προγραμματιστικά εργαλεία και να τα συνδυάσει και χρησιμοποιώντας (πχ Javabeans Development Kit) σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης να υλοποιεί ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών προγραμμάτων Java να χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες κατηγοριών (class libraries) για εργασία με διαφορετικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων μέσα από Java, να δημιουργούν απλά CGI scripts στον server σχετικά με ασφάλεια και προσπέλαση δεδομένων (εφαρμογές σε Perl).

Περιγραφή του μαθήματος
Εισαγωγή HTML, XML και WWW, H γλώσσα Υπερκειμένου HTML. Εισαγωγή στη Javascript, αντικείμενα στη Javascript, Δυναμική HTML. Ανάπτυξη προχωρημένων διασυνδέσεων χρήστη με το Abstract Windowing Toolkit (Γραφικά, Γραμματοσειρά και χρώμα -Εικόνα, κίνηση και ήχος -Απλές διασυνδέσεις χρήστη για μικροεφαρμογές -Διάταξη συστατικών σε μια διασύνδεση χρήστη -Απόκριση σε είσοδο χρήστη σε μια μικροεφαρμογή applet). Εισαγωγή στα Javabeans. Java και Corba. Εισαγωγή στην Ψηφιακή Ασφάλεια και στην Java Security API. Προγραμματισμός με Java Servlet Development Kit. Τεχνολογία Σεναρίων Διασύνδεσης Server side programming (Βασικά στοιχεία Practical Extraction and Reporting Language PERL) Δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων μέσω Common Gateway Interface CGI. Εισαγωγή στην PHP, Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με PHP. Τα βασικά στοιχεία της XML και ορισμός δεδομένων για Διαδικτυακές εφαρμογές.
Εργαστήριο Μαθήματος: Το εργαστήριο σκοπεύει στη μελέτη των επικρατέστερων τεχνολογιών ανάπτυξης λογισμικού για διαδικτυακές εφαρμογές. Ο φοιτητής καλείται να αναπτύξει εφαρμογές στις δύο πλευρές του μοντέλου client-server που χρησιμοποιείται στις περισσότερες διαδικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τεχνολογίες HTML και javascript και PHP και mySQL αντίστοιχα. Στη συνέχεια ζητείται η ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες σχετίζονται με τις διαδικασίες web caching οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή σελίδων στον παγκόσμιο ιστό. Ανάπτυξη ατομικής εφαρμογής.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 1. Πλήρες Εγχειρίδιο της Java 2 Platform, Laura Lemay & Rogers Cadenhead, Ελλην έκδοση Γκιούρδα
 2. Web Programming, 3rd edition, Chris Bates, John Wiley & Sons 2006
 3. Mάθετε την PERL, SCHWARTZ-CRISTIANSEN, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
 4. Teach Yourself More Java in 21 Days, Michael Morrison, Jerry Ablan, SAMS
 5. A Programmers Guide to Java (tm) Certification Khalid Azim Mughal, Rolf Rasmussen,
 6. JAVA 2 Exam Prep Sun Certified Java Programmer, και JAVA 2 Exam Cram Sun Certified Java Programmer, Bill Brodgen, Εκδόσεις Certification Insider Press
 7. Professional Java Server Programming, Andrew Patzer, WROX
 8. Perl Black Book, Steven Holzner, Coriolis Open Press
 9. Perl how to program, Deitel and Deitel,
 10. Network Programming with Perl, Lincoln D. Stein,
 11. Teach Yoursef more Java in 21 days, Ablan Morrison,
 12. CGI Programming for the World Wide Web, Sams Net Shishir Gundavaram, Oreilly