ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κωδικός Μαθήματος:     612
Εξάμηνο διδασκαλίας:     6ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό, Εκμάθηση και χρήση του οπτικού προγραμματισμού σε παραθυρικό περιβάλλον και η χρήση "έτοιμων" λειτουργιών και βιβλιοθηκών της Visual C++.

Στόχος του μαθήματος
Η θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία αποβλέπουν στο να καταστήσουν τον σπουδαστή ικανό να χρησιμοποιεί οπτικά εργαλεία προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης χρήστη. Να δημιουργεί σε Windows μενού, γραμμές εργαλείων, πλήκτρων συντόμευσης. Να δημιουργεί πλαίσια ελέγχου, εργαλεία ρύθμισης και παράθυρα διαλόγου. Να αναπτύσσει εφαρμογές διαδικτύου. Να δημιουργεί ActiveX στοιχεία ελέγχου.

Περιγραφή του μαθήματος
Γνωστές γλώσσες οπτικού προγραμματισμού και η φιλοσοφία τους. Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic και της Visual C. Αναφορά στις κυριότερες δομές της γλώσσας (τύποι μεταβλητών, δομές συνθήκες και επανάληψης, πίνακες, υπορουτίνες). Χειριστήρια, ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα. Φόρμες, κουμπιά, πλαίσια κειμένου, πτυσσόμενες λίστες, γραμμές κύλισης, πλαίσια διαλόγου, χρονόμετρα. Σχεδίαση μενού. Γραφικά, ρύθμιση εμφάνισης εφαρμογών. Εισαγωγή σε ActiveX Προγραμματισμό, Ενσωμάτωση εφαρμογών στο Internet, Διαχείριση πληροφοριών βάσεων δεδομένων,Διαχείριση αρχείων. Επεξεργασία συμβολοσειρών. Αποσφαλμάτωση εφαρμογών. Δημιουργία κλάσεων αντικειμένων.
Εργαστήριο Μαθήματος: Υλοποίηση εργαστηριακών εργασιών εφαρμογής για εμπέδωση της ύλης. Ανάπτυξη εφαρμογής για την εις βάθος τριβή και ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων προγραμματισμού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Visual C++6, Steven Holzner, Γκιούρδας, ISBN: 960-512-167-0
  2. Visual Basic, Deitel, Harvey M., Deitel, Paul J., Nieto, T.R., Pearson Higher Education, 2003
  3. Προγραμματίζοντας με τη Microsoft Visual ++, D. Shepherd, D. Kruelinski, εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 960-332-159-1, 960-332-160-5
  4. Getting Started with Visual C++6, Harvey Deitel, Paul Deitel, Prentice Hall
  5. Microsoft Visual C++6.0 Deluxe Learning Edition, Microsoft Press, ISBN: 0-7356-0636-6
  6. Desktop Applications with Microsoft Visual C++6.0 MCSD Training Kit, Microsoft Press ISBN:0-7356-0795-8
  7. Distributed Applications with Microsoft Visual C++6.0 MCSD Training Kit, Microsoft Press ISBN: 0735609268