ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:     707
Εξάμηνο διδασκαλίας:     7ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Το Μάθημα αυτό εξετάζει βασικές μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων (Business Systems). Δρα συμπληρωματικά με το Μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» που εξετάζει τα συστήματα αυτά από επιχειρησιακή σκοπιά.

Στόχος του μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό Να κατανοεί τις έννοιες του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) και των συστημάτων Προγραμματισμού Επιχειρηματικών Πόρων (ERP). Να κατανοεί βασικά μοντέλα δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, όπως εφαρμόζονται σε συστήματα ERP. Να κατανοεί τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους από την εισαγωγή συστημάτων ERP στις επιχειρήσεις, όπως επίσης τις απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις. Να κατανοεί βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων ERP. Να κατονομάζει μερικά ελληνικά και διεθνή εμπορικά συστήματα ERP. Να χρησιμοποιεί λογισμικό ERP για είσοδο δεδομένων και λήψη αναφορών. Να κατανοεί συγκεκριμμένες περιπτώσεις μοντελοποίησης διαδικασιών σε επιχειρήσεις με χρήση ERP. Να εφαρμόζει λογισμικό ERP στην μοντελοποίηση επιλεγμένων δραστηριοτήτων μιας (ιδεατής) εταιρείας.

Περιγραφή του μαθήματος
Επισκόπηση των Βασικών Αρχών του Software Engineering: Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Έλεγχος, Διορθώσεις (Επαναληπτικός Κύκλος).
Ανάλυση Ολοκληρωμένων Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων: Επιχειρησιακές Διαδικασίες, Ροή Δεδομένων, Ιεραρχία Λειτουργιών, Ρόλοι Χρηστών.
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων: Entity Relation Diagrams, Design Database Data Schema.
Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση με χρήση Διαγραμμάτων UML.
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων: Αρχιτεκτονική N-tier, Presentation Layer (GUI), Application Layer, Database Layer.
Έλεγχος: Διαδικασίες Ελέγχου – Test Cases, Unit Test, B-Testing, Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SIT), Fine Tuning – Βελτιστοποίηση.
Εργαστήριο Μαθήματος: Εργαστηριακή εφαρμογή των ανωτέρω με χρήση περιβάλλοντος σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων (π.χ., Oracle Designer).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. System Analysis Design W/Uml with Oracle Designer Win2000/NT/Xp and Oracle Developer Win2000/NT/Xp S Et, Alan Denis, John Wiley & Sons, 2003.