ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Κωδικός Μαθήματος:     105
Εξάμηνο διδασκαλίας:     1ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί αφενός στο να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές έννοιες και τις αρχές λειτουργίας των αναλογικών ηλεκτρονικών και αφετέρου στο να τον βοηθήσει στην κατανόηση των βασικών αρχών της θεωρίας των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Στο θεωρητικό και εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση της βασικής θεωρίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων καθώς και όλων των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων, ορισμών, προτύπων, και μεθοδολογιών μετρήσεων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των αναλογικών ηλεκτρονικών.

Στόχος του μαθήματος
Να εισάγει τον σπουδαστή στη θεωρία και στις αρχές λειτουργίας των αναλογικών ηλεκτρονικών. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις αρχές μελέτης και σχεδίασης αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνεται η σχεδίαση εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών για την καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση των σπουδαστών με τη βασική θεωρία και με τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τη βασική θεωρία και τις αρχές σχεδίασης και μελέτης αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Περιγραφή του μαθήματος
Αρχές θεωρίας κυκλωμάτων. Ημιαγωγοί. Επαφές PN. Δίοδοι στερεάς καταστάσεως (ανόρθωσης, zener, varicap, LASER, LED, φωτοδίοδοι κλπ) Κυκλώματα και εφαρμογές διόδων. Διπολικά transistors, ισοδύναμα κυκλώματα, μοντέλα μεταφοράς, Transistors επίδρασης πεδίου (FET), μελέτη, ανάλυση, εφαρμογές. Ενισχυτές με transistors, μοντέλα ενίσχυσης μικρών σημάτων. Ενισχυτές FET. Ενισχυτές πολλών βαθμίδων. Βαθμίδες εξόδου (Α, Β, ΑΒ, C, D). Πηγές ρεύματος, ενεργά φορτία. Thyristors, Diac, Triac, UJT, κλπ. ανάλυση λειτουργία, εφαρμογές. Συναρτήσεις μεταφοράς κυκλωμάτων. Απόκριση συχνότητας ενισχυτών. Διαφορικός ενισχυτής, μελέτη, ανάλυση λειτουργία. Τελεστικός ενισχυτής, ιδανικός – μη ιδανικός. Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών, ειδικά κυκλώματα. Ενεργά φίλτρα, μελέτη, εφαρμογές. Μοντέλα transistors σε υψηλές συχνότητες.
Εργαστήριο Μαθήματος: Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από πλευράς των φοιτητών της βασικής θεωρίας και των τεχνικών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Ηλεκτρονική, A. P. Malvino, McGraw-Hill Inc. 1998.
  2. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Schuler, Εκδόσεις Τζιόλα.
  3. Basic Circuit Theory, Charles A. Desoer, Ernest S. Kuh, McGraw Hill.
  4. Linear System Theory and Design, Chi-Tsong Chen, Oxford Series in Electrical and Computer Engineering, 1998.
  5. Αναλογικά ηλεκτρονικά Συγγραφέας Meade Russell L., Ίων c1999
  6. Γενικά ηλεκτρονικά αρχές ηλεκτρονικής τεχνολογίας, Haberle, Gregor (F.Writ.), 5η έκδ., Ευρωπαικές Τεχνολογικές Εκδόσεις c1994
  7. Handbook of advanced electronic and photonic materials and devices, Nalwa Hari Singh 1954-, San Diego, CA Academic Press 2001.