ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κωδικός Μαθήματος:     603
Εξάμηνο διδασκαλίας:     6ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί αφενός στην παρουσίαση και κατανόηση ειδικών θεμάτων που άπτονται του σύγχρονου ενδιαφέροντος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών όπως οι Δορυφορικές Επικοινωνίες και Οπτικές Επικοινωνίες καθώς και η προσαρμογή και διασύνδεση τους με άλλα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και αφετέρου στην κατανόηση της σκοπιμότητας χρήσης τους στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. Στο θεωρητικό και εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση της βασικής θεωρίας, καθώς και ανάλυση των τεχνικών μετάδοσης και ανίχνευσης, που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση σύγχρονων Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων που παρουσιάζουν επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον.

Στόχος του μαθήματος
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα έχει έρθει σε επαφή με σύγχρονα θέματα από το χώρο των τηλεπικοινωνιών όπως οι δορυφορικές επικοινωνίες και οπτικές επικοινωνίες καθώς και με τις τρέχουσες εξελίξεις.

Περιγραφή του μαθήματος
Τροχιές δορυφόρων. Πολικοί και στατικοί δορυφόροι. Δομή και υποσυστήματα των δορυφόρων. Ισολογισμοί ισχύων σε δορυφορικές ζεύξεις. Συστήματα διαμόρφωσης και σηματοθορυβική σχέση. Διαλείψεις στη διάδοση και συστήματα διαφορικής λήψης. Σχεδιασμός τροποσφαιρικών-τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Σχεδιασμός και χωρητικότητα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Σχεδιασμός δορυφορικών ραδιοζεύξεων οπτικής επαφής. Τεχνολογία και παράμετροι σχεδιασμού γήινων δορυφορικών σταθμών. Συστήματα INTELSAT. Τεχνικές πρόσβασης (access techniques). Εισαγωγή στην ανάλυση του LINK BUDGET.
Οπτικές ίνες, τύποι ινών. Περιοχές λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών ινών. Χαρακτηριστικά οπτικών ινών, εξασθένηση. Χαρακτηριστικά δικτύων οπτικών ινών, πολυπλεξία. Διασπορά, τύποι διασποράς, επίδραση στο σήμα, παραμόρφωση, επίδραση στο εύρος ζώνης. Τύποι Laser ημιαγωγού. Οπτικοί ανιχνευτές PIN, APD. Δομή, χαρακτηριστικά και επιδόσεις δέκτη. Σήμα στον δέκτη, θόρυβος στον δέκτη. Direct Detection, ανάδειξη S/N. Συστήματα ανίχνευσης ψηφιακού σήματος. Οπτικός ανιχνευτής, χρονική απόκριση. Ρυθμός σφάλματος (BER), απαιτήσεις ισχύος. Αναλογική ανίχνευση, σήμα προς θόρυβο. Direct Intensity modulation. Διαμόρφωση με φέρον ( DSB-IM, FM-IM, PM-IM). Οπτικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
Εργαστήριο Μαθήματος: Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από πλευράς των σπουδαστών των βασικών αρχών των δορυφορικών επικοινωνιών. Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένα προγράμματα προσομοίωσης και θα αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση τους.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 1. Δορυφορικές Επικοινωνίες, Μaral-Bousquet, John Wiley, 2000.
 2. The Satellite Communication Applications Handbook, Second Edition, Bruce R. Elbert, ARTECH HOUSE, INC, 2004.
 3. Οπτικές Ίνες Θεωρία και Εφαρμογές, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ι 1999.
 4. Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες, G. Agrawal, John Wiley 1999.
 5. Oπτικές Ίνες, D. Goff E. TZIOΛΑΣ 2000.
 6. Satellite Communications Timothy Pratt Wiley 2002
 7. Satellite Communications Dennis Roddy McGraw-Hill Professional 2001
 8. Satellite Communication Systems M. Richharia McGraw-Hill Professional 2001
 9. Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology Gérard Maral, Michel Bousquet John Wiley & Sons 2002
 10. Introduction to Satellite Communication (Artech House Space Applications Series) Bruce R. Elbert, Bruce Elbert Artech House Publishers 1999
 11. Satellite Technology : An Introduction ANDREW F INGLIS, Arch Luther Focal Press 1997
 12. ITU Handbook on Satellite Communications International Telecommunications Union Wiley-Interscience 2002