ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:     503
Εξάμηνο διδασκαλίας:     5ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις μεθοδολογίες συμπίεσης πολυμέσων. Να παρουσιαστούν τα διάφορα πρότυπα τα οποία έχουμε ανά κατηγορία ‘μέσου’ ώστε να ο σπουδαστής να έχει γενική επισκόπηση των υπαρχόντων προτύπων.

Στόχος του μαθήματος
Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των πολυμέσων και τις βασικές έννοιες και όρους της τεχνολογίας των πολυμέσων. Η μελέτη και κατανόηση των μεθόδων συμπίεσης που εφαρμόζονται στα Πολυμέσα. Κατανόηση των συνηθισμένων προτύπων για κείμενο, ήχο, εικόνα, Animation, Video. Παρουσίαση και εξοικείωση στο εργαστήριο με πρότυπα όπως JPEG, GIF, κλπ. H κατανόηση των βασικών εργαλείων επεξεργασίας και επιμέλειας δεδομένων διαφόρων μορφών. Χρήση εφαρμογής πολυμέσων (πχ επεξεργασία εικόνας) με απλά εργαλεία.

Περιγραφή του μαθήματος
Γενικά χαρακτηριστικά των Συστημάτων Πολυμέσων, Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας (κειμένου, εικόνας, video, ήχου). Περιπτώσεις και Τεχνικές Συμπίεσης. Αλγόριθμοι Συμπίεσης. Κατηγορίες μεθόδων συμπίεσης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας. (Μέθοδοι εντροπίας, Πηγής, κλπ). Διακριτός Συνημιτονικός Μετασχηματισμός, Αριθμητικές Μέθοδοι, συμπίεση Hoffman, Wavelet, κλπ. Συμπίεση Κειμένου, Τεχνικές Συμπίεσης Γραφικών, Εικόνας, Animation και Video. Παρουσίαση γνωστών Πρότυπων JPEG και MPEG, TIFF, GIF. MP3. Συμπίεση ήχου. Πρωτόκολλα συμπίεσης ήχου. Συμπίεση Real Audio, G711,G722 κλπ, Dolby surrounds. Μεθοδολογία Γραφικών. Πρωτόκολλα Animation. Μέθοδοι συμπίεσης Video (MJPEG, MPEG4 κλπ).
Εργαστήριο Μαθήματος: Στο εργαστήριο χρησιμοποιείται λογισμικό για επεξεργασία εικόνας (π.χ. Photoshop, Corel) επεξεργασία Video (πχ Premier), και επεξεργασία ήχου (πχ Wave Lab, Cool 200 κλπ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Σημειώσεις Τεχνολογία Πολυμέσων Ε.Μ.Π.
  2. TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ανδρέα Ποπτσώρη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, 1996.
  3. Εισαγωγή στο Photoshop for Windows & Macintosh, E. Neinman, R. Lonrekas, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  4. Multimedia Systems, J. Buford, Addison-Wesley Pub Co, 1994.
  5. Multimedia Programming, S. Gibbs, D. Tsichritzis, Addison-Wesley Publishing.
  6. Multimedia Computing, M. Hodges, R. Sasnett, Addison-Wesley Pub Co, 1995.