ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κωδικός Μαθήματος:     406
Εξάμηνο διδασκαλίας:     4ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Να εισαγάγει το φοιτητή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και να πραγματοποιηθεί η εκμάθηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού υπολογιστή μέσω της γλώσσας C++.

Στόχος του μαθήματος
Η κατανόηση δια της θεωρητικής διδασκαλίας του αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού του εγκλεισμού και απόκρυψης δεδομένων της κληρονομικότητας και επαναληπτικής χρήσης του πολυμορφισμού. Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων C++ προγραμματισμού. Η εις βάθος τριβή με τον αντικειμενοστραφή C++ προγραμματισμό. Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων προγραμματισμού.

Περιγραφή του μαθήματος
Γενικά για τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τις κλάσεις. Θεωρητικά θέματα σχετικά με τα αντικείμενα. Εισαγωγή στην C++ ,Βασικοί τύποι, Μέρη προγράμματος, Μεταβλητές & Σταθερές, Συναρτήσεις, Ροή προγράμματος, Πίνακες, Δείκτες, Κλήσεις με Δείκτες & αναφορές, Classes, Υπερφόρτωση μεθόδων και Τελεστών, Classes με δυναμικά κατανεμημένες μεταβλητές, Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός, Ειδικές classes & συναρτήσεις, Πολλαπλή κληρονομικότητα, Πρότυπα, Εξαιρέσεις και χειρισμός λαθών, Χρήση βιβλιοθηκών C++. Γενική περιγραφή της γλώσσας Java. ’λλες γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
Εργαστήριο Μαθήματος: Υλοποίηση ατομικών εργαστηριακών εργασιών εφαρμογής για εμπέδωση της ύλης και ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων προγραμματισμού. Ανάπτυξη εφαρμογής για την εις βάθος τριβή με τον αντικειμενοστραφή C++ προγραμματισμό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Εγχειρίδιο της C++, 2η Ελληνική έκδοση, Jesse Liberty , Γκιούρδας.
  2. The C++ Programming Language, Stroustrup, B., Ελληνική έκδοση
  3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ C++, Robert Lafore
  4. C++ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Υπολογιστών, Τομαράς Α., Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
  5. Exceptional C++- 47 engineering Puzzles, Programming problems, and solutions, C++ in depth series-Bjarne Stroustrup, Herb Sutter, Addison-Wesley
  6. C++ How to Program 3rd edition Introducing Object Oriented Design and the UML , Deitel & Deitel
  7. Designing Object oriented C++,  Robert Martin, John Goodsen, Prentice Hall
  8. C++ – How to Program (4th edition), H.M. Deitel and P.J. Deitel, Pearson Prentice Hall, 2002.
  9. Thinking in C++ (2nd edition), B. Eckel, Pearson Prentice Hall, 2003.