ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

Κωδικός Μαθήματος:     102
Εξάμηνο διδασκαλίας:     1ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Να εισάγει τους «νεοφώτιστους» της πληροφορικής στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού (υπολογιστής, αλγόριθμος, δεδομένα), και στις τεχνικές κατασκευής αλγορίθμων και προγραμμάτων σε γλώσσα C.

Στόχος του μαθήματος
Η κατανόηση της έννοια της μηχανής και η χρήση της στην επίλυση προβλημάτων. Η παρουσίαση των βασικών συστατικών ενός αλγορίθμου και οι κανόνες σύνθεσής τους. Οι τεχνικές κατασκευής αλγορίθμων και σύνθεσης τους για την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν τη σειριακή επεξεργασία των δεδομένων. Οι έννοιες της σειριακής και της απ’ ευθείας πρόσβασης στα δεδομένα. Η κατανόηση της ανάγκης χρήσης γλώσσας προγραμματισμού.

Περιγραφή του μαθήματος
Ο υπολογιστής σαν μηχανή εκτέλεσης εντολών για την επίλυση προβλημάτων. Οι στοιχειώδεις συνιστώσες ενός αλγορίθμου. Βασικές ενέργειες και τύποι δεδομένων. Η ενέργεια εξόδου. Οι ακέραιοι και η έννοια της μεταβλητής. Η επανάληψη. Η έννοια της διαδικασίας. Η έννοια της συνάρτησης. Η υποθετική ενέργεια. Συνθήκες, λογικές τιμές και μεταβλητές. Οι χαρακτήρες και οι συμβολοσειρές. Η έννοια της αμετάβλητης πρότασης. Κατασκευή ενός επαναληπτικού αλγορίθμου. Η τροποποίηση των παραμέτρων. Η έννοια της σειριακής διάταξης δεδομένων. Ενέργειες σειριακής πρόσβασης στα δεδομένα. Η έννοια του σειριακού αρχείου. Βασικοί αλγόριθμοι σειριακής επεξεργασίας ενός αρχείου. ’θροισμα στοιχείων, Αναζήτηση στοιχείου, Πρόσβαση σε στοιχείο σύμφωνα με τη θέση ή την τιμή.
Εργαστήριο Μαθήματος: Εργαστηριακές ασκήσεις σε γλώσσα προγραμματισμού C για την εμπέδωση των εννοιών των αλγορίθμων μέσω της επίδειξης της λειτουργίας τους σε υπολογιστή.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Η Γλώσσα Προγραμματισμού C, Dennis Richie & Brian Kerningham
  2. C: Βήμα προς Βήμα, M. Waite, St. Prata. Εκδόσεις Γκιούρδας.
  3. Initiation à l’algorithmique et aux structures de données, 1. Programmation structurée et structures de données élémentaires, J. Courtin, I. Kowarski, DUNOD-informatique.
  4. The design and analysis of computer algorithms, A.V. AHO, J.E. HOPCROFT, J.D. ULLMANN, Addison Wesley 1974.
  5. Structure and Interpretation of Computer Programs, H. ABELSON, G.J. SUSSMAN, J. SUSSMAN, MIT Press, McGraw Hill Book Company, 1985.