ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:     401
Εξάμηνο διδασκαλίας:     4ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στον σπουδαστή διάφορες εξειδικευμένες πλευρές συστημάτων βάσεων δεδομένων, να εισαγάγει σε νέες τεχνικές και επιχειρησιακά μοντέλα. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος έχει σκοπό να δώσει στο σπουδαστή την βασική διαδικασία ανάλυσης και ανάπτυξης μιας πραγματικής εφαρμογής βάσεων δεδομένων, με έμφαση στην εφαρμογή σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στόχος του μαθήματος
Να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν εφαρμογές βάσεων δεδομένων, με έμφαση σε πλευρές της εφαρμογής σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές της διαχείρισης, της ασφάλειας και της ακεραιότητας συστημάτων.

Περιγραφή του μαθήματος
Ανάλυση και σχεδίαση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων σε πολυχρηστικό περιβάλλον. Επισκόπηση διεργασιών κύκλου ζωής εφαρμογών. Μοντελοποίηση δεδομένων και διαδικασιών. Επεκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (E_E_R Model) Εξελιγμένες προσεγγίσεις κανονικών μορφών. Επεξεργασία ερωτημάτων – Βελτιστοποίηση. Ζητήματα αποθήκευσης δεδομένων και ευρετήρια. Διαχειριστής Συστήματος ΒΔ – Δικαιώματα πρόσβασης. Κατάλογος Συστήματος. Επεξεργασία ερωτημάτων – καταχώρηση δύο φάσεων (two-phase commit). Διαχείριση δοσοληψιών σε πολυχρηστικό περιβάλλον. Ασφάλεια και ακεραιότητα Βάσεων Δεδομένων – Περιορισμοί. Κατανεμημένα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων Διαδικτύου. Εισαγωγή στις αποθήκες δεδομένων.
Εργαστήριο Μαθήματος: Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Επισκόπηση της διαχείρισης βάσεων δεδομένων κάποιου εμπορικού πακέτου πολυχρηστικού περιβάλλοντος με έμφαση στα εξής: αποθηκευμένες διαδικασίες, ευρετήρια, συναρτήσεις, όψεις, ερεθισμοί, δοσοληψίες, μεταφορά δεδομένων, δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας, XML, αποθήκες δεδομένων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, C. J. Date, Addison-Wesley. 1995.
  2. Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Χ. Σκουρλά, Αθήνα, 2000.
  3. Database System Concepts, H. F. Korth, A. Silberschatz, McGraw-Hill, 1991.