ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:     205
Εξάμηνο διδασκαλίας:     2ο Εξάμηνο
 
Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί να βοηθήσει τον προπτυχιακό σπουδαστή να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη θεώρηση των γενικών θεμάτων της διοίκησης των επιχειρήσεων, των οποίων η μελέτη και ανάλυση αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου η επιχείρηση να διαμορφώσει μακροχρόνιους στόχους, στρατηγικές επιλογές και αποφάσεις.

Στόχος του μαθήματος
Να εισαγάγει στις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν το περιβάλλον των οικονομικών μονάδων και προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους αυτές λειτουργούν. Να αποκτήσει ο σπουδαστής κάποιες βασικές γνώσεις γύρω από τους στόχους, τα επιμέρους στοιχεία και τους κανόνες λειτουργίας των διαφόρων επιχειρήσεων και να εξοικειωθεί με τις διάφορες επιδράσεις που ασκεί στις επιχειρήσεις το εξωτερικό περιβάλλον. Να γίνουν κατανοητές δράσεις που αφορούν την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις διοικητικές λειτουργίες προκειμένου να αντιληφθεί ο σπουδαστής το αντικείμενο ενός σύγχρονου στελέχους.

Περιγραφή του μαθήματος
Περιεχόμενο και Περιβάλλον της Επιχείρησης, Προσεγγίσεις στην Έννοια της Επιχείρησης , Διακρίσεις των Οικονομικών Μονάδων, Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Μάνατζμεντ και των Διοικητικών Στελεχών, Βασικά Πεδία Εφαρμογής της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, Προγραμματισμός Δράσης των Επιχειρήσεων, Η Λειτουργία της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, Η Λειτουργία της Διεύθυνσης των Επιχειρήσεων, Η Λειτουργία του Ελέγχου των Επιχειρήσεων, Λήψη Αποφάσεων στα πλαίσια των Επιχειρήσεων, Case Studies.
Εργαστήριο Μαθήματος: Με χρήση παραδειγμάτων οργανισμών και επιχειρήσεων γίνεται ανάλυση των βασικών λειτουργιών του Μάνατζμεντ (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος) και των τεχνικών που ακολουθούνται από τα διοικητικά στελέχη στα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων (παραγωγής, Μάρκετινγκ, προμηθειών κλπ.).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Δ. Μπουραντά, Ν. Παπαλεξανδρή, Αθήνα, 1998
  2. Οργάνωση και Διοίκηση, Κ. Τζωρτζάκης, Α. Τζωρτζάκη,
  3. Μάνατζμεντ, Νέες ιδέες και τεχνικές στον 21ο αιώνα, Αθήνα 1999
  4. Organization and management, Fremont KAST, James ROSENZWEIG, McGraw-Hill