ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Κωδικός Μαθήματος:     303
Εξάμηνο διδασκαλίας:     3ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Η Κατανόηση των τεχνικών της ασύρματης Επικοινωνίας. Παρουσίαση και κατανόηση των Ασύρματων δικτύων (piconets, LANs) και της κινητής τηλεφωνίας. Παρουσίαση της εξέλιξης του τομέα της κινητής επικοινωνίας.

Στόχος του μαθήματος
Οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν: Γνώση του φάσματος της ασύρματης επικοινωνίας με τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά της κάθε τεχνολογίας. Να έχουν εμπειρία ασύρματης μεταφοράς δεδομένων (με infrared ή και Bluetooth). Να έχουν εμπειρία ρύθμισης τοπικού ασύρματου δικτύου και γέφυρας. Εμπειρία της Point to Point ασύρματης σύνδεσης και να έχουν γνώση λειτουργίας WAP και σελίδων WAP.

Περιγραφή του μαθήματος
Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί. Ορισμοί. Ραδιοκύματα, Μικροκύματα, Υπέρυθρες ακτινοβολίες και Υπεριώδεις ακτινοβολίες. Ασύρματη μετάδοση. Τρόποι μετάδοσης (HFSS. DSSS). Τεχνικές Προσπέλασης (FDM, TDM κλπ. ). Πολύπλεξη. Μορφή κυμάτων-κωδικοποίηση. Τοπικά Ασύρματα δίκτυα. ΙΕΕΕ 802.11. ΙΕΕΕ 802.11b, IEEE802.11a. HIPERLAN I δίκτυο, HIPERLAN ΙI δίκτυο, HomeRF SWAP. Infrared Δίκτυα (IRDA). Unlicensed National Information Infrastructure (UNI). Bluetooth τεχνολογία, και Bluetooth piconet. Narrow band ασύρματα δίκτυα. Point to Point ασύρματη διασύνδεση. Aσύρματα δίκτυα φωνής.AMPS, GSM, SMS, DECT κλπ. Δίκτυο GPRS/EDGE, Στοιχεία Δορυφορικής Επικοινωνίας. WAP και εφαρμογές WAP. Ειδικά θέματα Mobile IP. Το Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN). To ISDN Ευρείας Ζώνης.
Εργαστήριο Μαθήματος: Διαμόρφωση τοπικού Ασύρματου Δικτύου. Point to Point ασύρματη διασύνδεση. Επικοινωνία μικροσυσκευών με υπολογιστή και μεταφορά δεδομένων ( με infrared και Βluetooth ). Εφαρμογές WAP. Εφαρμογή GPS.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Wireless Data Handbook, By James F Derose, John Wiley & Sons, 1999.
  2. Wireless Local Area Networks, By Bring, John Willey & Sons, Prentice Hall,1996
  3. IEEE 802.11, By Bob O Hara, IEEE, 1999.
  4. Wireless Data Networking, Nathan Muller, Artech House, 1995.
  5. Bluetooth, By Bry Sturman, PH PTR, 2000.
  6. GSM and UMTS: Friedhelm Hillebrand.the creation of global mobile communication, by Hillebrand, Friedhelm, 2001.
  7. Towards a Global 3G System: Advanced Mobile Communications in Europe By Prasad, Ramjee , Artech HouseBooks, 2001.