ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

Κωδικός Μαθήματος:     302
Εξάμηνο διδασκαλίας:     3ο Εξάμηνο
 
Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στον σπουδαστή ένα ολοκληρωμένο περίγραμμα των συστημάτων βάσεων δεδομένων, των δυνατοτήτων τους, των πλεονεκτημάτων που παρέχουν και της ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων σε πραγματικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος έχει σκοπό να δώσει στο σπουδαστή τις δυνατότητες να χειρίζεται την προτυποποιημένη γλώσσα SQL, να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται απλές βάσεις δεδομένων.

Στόχος του μαθήματος
Να εισαγάγει στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και στις βασικές αρχές του σχεδιασμού τους. Να γίνουν κατανοητές οι αρχές της βελτιστοποίησης της σχεδίασης με βάση τις εκάστοτε προδιαγραφές. Να δοθούν τα βασικά εργαλεία χειρισμού των βάσεων δεδομένων και να εκπαιδευθούν οι σπουδαστές στην πρακτική χρήση τους.

Περιγραφή του μαθήματος
Σκοποί ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Μοντέλα δεδομένων, γλώσσες χειρισμού και ορισμού δεδομένων. Διαχειριστής βάσης, χρήστες βάσης. Γενική δομή. Μοντέλα Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R). Χαρακτηριστικά, απεικονίσεις και περιορισμοί τους. Κλειδιά. Μετατροπή σε πίνακες. Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεσιακή ’λγεβρα. Επόψεις (views). Εμπορικές Γλώσσες Συσχέτισης (SQL, κτλ.). Σύνταξη εντολών σε ψευδογλώσσα. Συναρτησιακές εξαρτήσεις. Σχεδίαση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων, Κανονικοποίηση. Εναλλακτικές προσεγγίσεις σχεδίασης βάσεων δεδομένων. Ερωτήματα (Queries) και επεξεργασία τους
Εργαστήριο Μαθήματος: Εξοικείωση με περιβάλλον κάποιου εμπορικού πακέτου βάσεων δεδομένων. Εκμάθηση βασικών εντολών SQL. Ανάπτυξη μικρών βάσεων δεδομένων με συνδέσεις μεταξύ πινάκων, πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά. Χρήση συναρτήσεων. Διαμόρφωση αναφορών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, C. J. Date, Addison-Wesley, 1995
  2. Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Χ. Σκουρλά, Αθήνα, 2000
  3. Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Elmarsi, Navathe, μεταφρ. Χατζόπουλος, Εκδόσεις Δίαυλος
  4. Database System Concepts, H. F. Korth, A. Silberschatz, McGraw-Hill, 1991