Επαγγελματικά Δικαιώματα


Τα προτεινόμενα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. {Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών}) του Πανεπιστημίου έχουν ως εξής:

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών των ΤΕΙ, από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες. Η άσκηση του επαγγέλματος τους δύναται να σχετίζεται με την:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αναλύουν, μελετούν προβλήματα μηχανογραφικών αναγκών για τη διοικητική υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών και σχεδιάζουν λύσεις πληροφοριακών συστημάτων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (ΤΗΛ)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναλύουν και μελετούν προβλήματα επικοινωνιών σχετικά με τη μεταγωγή και μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας και σχεδιάζουν λύσεις τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών καθώς και τρόπους πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΤΗΛ)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η /ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Απασχολούνται σε θέσεις διαχειριστών (τηλ)επικοινωνιακών δικτύων ή /και δικτύων Η/Υ, φροντίζοντας για την καλή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν, εγκαθιστούν και συντηρούν (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) λογισμικό εφαρμογών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, της Τηλεματικής και των Πολυμέσων.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν δικαίωμα:

  • Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
  • Μελέτης, έρευνας σχεδιασμού και εφαρμογής της τεχνολογίας της πληροφορικής, των (τηλ)επικοινωνιών και των πολυμέσων.
  • Εξέλιξη μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους όπως οι άλλο πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ασκησης κάθε άλλης δραστηριότητας που εμφανίζεται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.