Στόχοι

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. {Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών}) προτίθεται να υλοποιήσει τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς στόχους :

1. Δημιουργία Κύκλων Μαθημάτων ­ Παραγωγής Λογισμικού- Προγραμματισμού ­ Δικτύων και Πολυμέσων ­ Τηλεπικοινωνιών ­ Παράλληλων Συστημάτων (Λειτουργικά Συστήματα, Αρχιτεκτονική, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά) ­ Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων ­ Marketing και Οικονομίας Μία ομάδα εργασίας Θα καθορίσει τους στόχους κάθε κύκλου μαθημάτων, Θα προτείνει και θα υλοποιήσει μεθόδους ελέγχου των στόχων αυτών,Θα παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης και τις ανάγκες της αγοράς έτσι ώστε να μπορεί να προτείνει αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων οι οποίες και θα ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διεργασία και, εάν αποδειχτούν χρήσιμες στην πράξη, στο επόμενο πρόγραμμα σπουδών,Θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων και την αποφυγή στην επικάλυψη της ύλης, Θα διαχέει τα αποτελέσματα των επί μέρους εκπαιδευτικών στόχων στους κύκλους μαθημάτων, Θα εισηγείται στο Συμβούλιο του τμήματος για αποφάσεις που πρέπει να παρθούν για την ορθολογικότερη εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών. Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται από έναν μόνιμο εκπαιδευτικό από κάθε κύκλο μαθημάτων. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε κύκλου μαθημάτων θα συνεδριάζει μαζί με τους διδάσκοντες του κύκλου σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και την υλοποίηση των στόχων κάθε κύκλου μαθημάτων.

2. Θεσμός Συμβουλευτικής Για τον περιορισμό του φαινομένου της λιμνάζουσας φοίτησης και για την επιτυχή ενίσχυση των σπουδών του τμήματος θα εφαρμοστεί ο θεσμός της συμβουλευτικής. Ο Θεσμός θα εφαρμοστεί σταδιακά. Αρχικά θα περιλάβει τους πρωτοετείς σπουδαστές του 2017 -2018 και θα επεκταθεί σε όλα τα εξάμηνα σπουδών καθώς οι συγκεκριμένοι σπουδαστές θα προχωρούν στις σπουδές τους. Συγκεκριμένα τα μόνιμα μέλη Ε.Π. του τμήματος θα αναλαμβάνουν έναν αριθμό πρωτοετών σπουδαστών με τους οποίους θα συναντιούνται, σε μικρές ομάδες λίγων σπουδαστών, σε τακτά χρονικά διαστήματα προκαθορισμένα από την αρχή του εξαμήνου. Ο θεσμός της Συμβουλευτικής θα αφορά σε όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών θεμάτων αλλά και σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές και τους παρεμποδίζουν στην προσπάθειά τους.

3. Δείκτες Παρακολούθησης Σπουδών Οι δείκτες που αναφέρονται θα βοηθήσουν στο να εντοπιστούν προβλήματα που υπάρχουν στην φοίτηση των σπουδαστών. Κατά την διάρκεια εφαρμογής του μέτρου αυτού οι δείκτες μπορεί να τροποποιηθούν για καλύτερη απεικόνιση των προβλημάτων που θα προκύψουν. Θα καταγράφονται οι εξής επιμέρους δείκτες: · Μέσος χρόνος μέχρι την αποφοίτηση · Αριθμός λιμναζόντων φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό ενεργών φοιτητών · Μέσος όρος αριθμού μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς οι σπουδαστές, για κάθε εξάμηνο σπουδών (από το 1ο έως το 8ο). · Εντοπισμός μαθημάτων με μεγάλο ποσοστό αποτυχίας στις εξετάσεις. Παρακολούθηση του αριθμού των μαθημάτων αυτών και του αριθμού των συσσωρευμένων σπουδαστών. Εντοπισμός αιτιών. · Γραφική παράσταση για κάθε εξάμηνο σπουδών, του αριθμού των μαθημάτων που χρωστούν οι σπουδαστές. · Παρακολούθηση μέσου όρου βαθμολογίας σπουδαστών - γραφική παράσταση μέσου όρου ανά 0,5 μονάδες σε συνάρτηση με τον αριθμό φοιτητών. · Αριθμός σπουδαστών που εγκαταλείπουν κάθε χρόνο τις σπουδές τους στο τμήμα και εντοπισμός των αιτιών Οι δείκτες θα παρακολουθούνται με την βοήθεια του προγράμματος μηχανογράφησης της γραμματείας σε συνεργασία Προϊσταμένου Γραμματείας. Τα αποτελέσματα της καταγραφής των δεικτών θα θέτονται υπ όψιν της ομάδας εργασίας του 1ου εκπαιδευτικού στόχου και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Ενίσχυση Διατιθέμενης Βιβλιογραφίας - Θεσμός Πολλαπλής Βιβλιογραφίας Η ομάδα εργασίας του 1ου εκπαιδευτικού στόχου θα είναι υπεύθυνη για την σύνταξη καταλόγων βιβλίων και περιοδικών για τα οποία θα γίνεται πρόταση αγοράς από τρέχοντα προγράμματα του τμήματος αλλά και από την διοίκηση του ιδρύματος. Οι κατάλογοι θα ανανεώνονται κάθε χρόνο με τις νεώτερες εκδόσεις.

5. Αξιολόγηση Διδασκαλίας Συμπλήρωση δελτίων αξιολόγησης της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας από τους σπουδαστές. Τα δελτία αξιολόγησης θα συνταχθούν από τον προϊστάμενο του Τμήματος και θα εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση του τμήματος. Στην περίπτωση του μόνιμου Ε.Π. η υλοποίηση θα γίνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος και για δική του χρήση. Τα δελτία αξιολόγησης που θα αφορούν το μη μόνιμο προσωπικό θα κατατίθενται στην γραμματεία του τμήματος και θα τίθενται στον ατομικό τους φάκελο.

6. Μύηση Σπουδαστών στην Έρευνα Η δυνατότητα δημιουργίας ενός κλίματος ερευνητικών δραστηριοτήτων και επιστημονικής αναζήτησης είναι πολύ σημαντική σε οποιοδήποτε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σχετικά προτείνονται: Α) Παρότρυνση προς σπουδαστές και επιβλέποντες καθηγητές για πτυχιακές εργασίες ερευνητικού χαρακτήρα. Β) Παρουσίαση των καλύτερων εργασιών ερευνητικού χαρακτήρα στους σπουδαστές του τελευταίου έτους. Γ) Οργάνωση παρουσιάσεων από εταιρείες για ανοικτά προβλήματα έρευνας και ανάπτυξης. Μερικές από τις παρουσιάσεις θα υποστηριχθούν από το σύστημα Τηλεκπαίδευσης. Αυτό θα αμβλύνει το πρόβλημα απόστασης του τμήματος από κέντρα έρευνας. Δ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που ήδη εξελίσσονται σε Πανεπιστήμια.

7. Προώθηση Σύνθετων Εργασιών Θα γίνει προσπάθεια να υιοθετηθούν νέες διαδικασίες στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπόνηση σύνθετων εργασιών, επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων σχετικών με τον κλάδο, εξαγωγή θεωρίας από υποδειγματικές μελέτες περιπτώσεων, σεμινάρια κλπ). Η διαδικασία υλοποίησης των νέων εκπαιδευτικών μεθόδων θα στηριχθεί στους κύκλους μαθημάτων. Επίσης σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών θα επιδιώξουμε την ενημέρωση-συμμετοχή των σπουδαστών σε προβλήματα της αγοράς και στη διαδικασία επιχειρηματικής επίλυσης τους. Στη διαδικασία αυτή, μπορούν να εμπλέκονται τόσο στελέχη του Τμήματος όσο και στελέχη των επιχειρήσεων. Η ενέργεια αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της αυτενέργειας του σπουδαστή, στην ικανότητα του να αναζητά κατάλληλη βιβλιογραφία, και να αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα.

8. Προώθηση Νέων Μορφών Αξιολόγησης Για την ανάπτυξη νέων μορφών βαθμολόγησης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ορισμένων μαθημάτων από κάθε κύκλο. Η εξέταση θα γίνεται με ενδιάμεσες αξιολογήσεις, εξετάσεις ή εργασίες, όπως αυτές που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο τελικός βαθμός θα προκύπτει από την σύνθεση βαθμολογίας η οποία θα έχει καθοριστεί εκ των προτέρων. Η συνεχής αξιολόγηση είναι πιο εφαρμόσιμη στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων και θα γίνει προσπάθεια να εισαχθεί σταδιακά σε όσο το δυνατόν περισσότερα εργαστήρια. Ειδικότερα, σε ορισμένα εργαστήρια, όπως γλωσσών προγραμματισμού, η συνεχής αξιολόγηση θα συμβάλει σημαντικότατα στην καλύτερη επίτευξη των στόχων των εργαστηρίων.

9. Ανάπτυξη Εργαστηρίων Απορρόφηση των ΕΤΠΑ Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής, εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό στόχο για την σωστή υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών.

10. Δημιουργία Διατμηματικών Προαιρετικών Μαθημάτων Η δημιουργία διατμηματικών προαιρετικών μαθημάτων, σε συνεργασία με το τμήμα Ζωικής Παραγωγής και το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, θα φέρει τους σπουδαστές του τμήματος κοντά στην τοπική παραγωγή. Θα δώσει την δυνατότητα, στους σπουδαστές, να εφαρμόσουν γνώσεις που απέκτησαν στα μαθήματα πληροφορικής σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις τοπικές ανάγκες της αγοράς. Θα ενισχύσει τον σημαντικό κύκλο μαθημάτων που αφορά στα πολυμέσα με εφαρμογές στην μουσική και την εικόνα, θα δώσει μία διαπολιτισμική διάσταση στις γνώσεις των σπουδαστών και θα συμβάλει στην διεπιστημονικότητα και την ευελιξία των σπουδών. Επίσης θα διευκολύνει την ερευνητική συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού των Τμήματα που συμμετέχουν. Για τον καθορισμό των μαθημάτων, του σκοπού, των στόχων και του περιεχομένου κάθε μαθήματος θα συσταθεί επιτροπή από Ε.Π. και Επιστημονικούς Συνεργάτες σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο τμήμα. Η επιτροπή θα έχει ευθύνη να καταγράψει τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του διατμηματικού προγράμματος και να προτείνει λύσεις.

11. Ανάπτυξη και Προσαρμογή Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού, Τηλεκπαίδευσης και Συστήματων On-line Διαχείρισης Μαθημάτων Οι εφαρμογές Τηλεκπαίδευσης και των συστημάτων On-line Διαχείρισης Μαθημάτων αποτελούν ένα σύγχρονο κλάδο εκπαιδευτικών εφαρμογών στην Κοινωνία της Πληροφορίας, και η αξιοποίησή τους αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Δικτύων και Πληροφορικής στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ έχει ως στόχο τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής τόσο σε υλικό και λογισμικό Τηλεκπαίδευσης και On-line Διαχείρισης Μαθημάτων όσο και σε διδακτική εμπειρία στην χρήση αυτών των εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία.