Επιτροπή ΔΣ

 

H Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών  (Ε.Δ.Σ.) απαρτίζεται από τα παρακάτω πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του τμήματος:

  1. Αγγέλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας Πρόεδρο της (Ε.Δ.Σ.)
  2. Στύλιος Χρυσόστομος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
  3. Φουτσιτζή Γεωργία, Καθηγήτρια Α΄ Βαθμίδας
  4. Στεργίου Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  5. Τζάλλας Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Πληροφορίες:

Ευαγγελία Χρήστου
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ.: 26810 50499 | Εσωτ.: 1499