Επιτροπές

Σύμφωνα με απόφαση της υπ΄ αριθμ. 01/26-10-2018 Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν οι παρακάτω Επιτροπές στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του τμήματος (ΟΜ.Ε.Α.)

 1. Γλαβά Ευριπίδη, Καθηγητή
 2. Χρυσόστομο Στύλιο Καθηγητή
 3. Γκόγκο Χρήστο, Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. (Σ.Ε.Μ.Σ.)

 1. Στύλιο Χρυσόστομο, Καθηγητή
 2. Αγγέλη Κωνσταντίνο, Καθηγητή
 3. Φουτσιτζή Γεωργία, Καθηγήτρια
 4. Στεργίου Ελευθέριο, Αναπληρωτή Καθηγητή
 5. Τσούλο Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή.
 • Διευθυντής: Στύλιος Χρυσόστομος, καθηγητής.

 

Επιτροπή Νέου Προγράμματος Σπουδών

 1. Στύλιο Χρυσόστομο, Καθηγητή
 2. Γλαβά Ευριπίδη, Καθηγητή
 3. Αγγέλη Κωνσταντίνο, Καθηγητή
 4. Στεργίου Ελευθέριο, Αναπληρωτή Καθηγητή
 5. Δουμένη Γρηγόριο, Επίκουρο Καθηγητή

 

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στην Γ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση τον προγραμματισμό και την ομαλή διεξαγωγή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο της διδασκαλίας συμπεριλαμβανομένων των πτυχιακών εργασιών και του ρυθμού αποφοίτησης. Η επιτροπή στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου υποβάλλει την έκθεσή της προς τη Γ.Σ. με τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών έχει τη γενική εποπτεία της δομής και της επικαιροποίησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Επίσης, στις αρμοδιότητες της εμπίπτουν (α) η συγγραφή και επικαιροποίηση τόσο του Οδηγού Σπουδών όσο και των Περιγραμμάτων Ύλης των μαθημάτων που διδάσκονται, και η ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος, (β) η αντιμετώπιση ζητημάτων των  φοιτητών σχετικά με τις αναγνωρίσεις μαθημάτων λόγω μεταγραφών ή εγγραφών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, (γ) η αντιμετώπιση προβλημάτων των φοιτητών/τριών που σχετίζονται με τη φοίτηση τους και δεν μπορούν να επιλυθούν από τους Συμβούλους Σπουδών τους, και (δ) η ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που τους/τις αφορούν.

 1. Φουτσιτζή Γεωργία, Καθηγήτρια
 2. Γκόγκος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Μάντακας Μάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. Γεωργίου Γεώργιος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 5. Λιάγκου Βασιλική, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 6. Ράπτης Βασίλειος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Επιτροπή Εργαστηριακών και Διδακτικών υποδομών

Σκοπός της Επιτροπής είναι η καταγραφή των εργαστηριακών και διδακτικών υποδομών του τμήματος, η τεκμηρίωση των άμεσων και μεσοπρόθεσμων αναγκών, ο σχεδιασμός άμεσων και μεσοπρόθεσμων προτάσεων για την ανανέωση, αντικατάσταση και δημιουργία σύγχρονων εργαστηριακών και διδακτικών υποδομών. Η επιτροπή συνεργάζεται με όλους τους διδάσκοντες, στο τέλος κάθε εξαμήνου υποβάλλει την πρότασή της  προς τη Γ.Σ.

 1. Αδάμ Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής
 2. Δουμένης Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Βαρτζιώτης Φώτιος, Λέκτορας
 4. Χαριλόγης Βασίλειος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 5. Γιαννακέας Νικόλαος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 6. Ευαγγέλου Σοφία, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ως βασική αρμοδιότητα την εξέταση των περιπτώσεων πιθανής αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή τη διαδικασία αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αυτή από τους επιτηρητές ή εξεταστές. Η συγκεκριμένη Επιτροπή πραγματοποιεί συναντήσεις με τους διδάσκοντες στα μαθήματα των οποίων σημειώθηκαν τα υπό διερεύνηση συμβάντα, καθώς επίσης και με τους εμπλεκόμενους φοιτητές. Τέλος, η Επιτροπή Δεοντολογίας γνωστοποιεί την απόφαση της στην Συνέλευση του Τμήματος, η οποία την εγκρίνει και επιβάλλει ποινή ή την απορρίπτει.

 1. Αγγέλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 2. Φουτσιτζή Γεωργία, Καθηγήτρια
 3. Γλαβάς Ευριπίδης, Καθηγητής

 

 

Επιτροπή κτιριακών υποδομών & Ασφάλειας

Σκοπός της Επιτροπής είναι η καταγραφή των κτιριακών υποδομών, η τεκμηρίωση των άμεσων και μεσοπρόθεσμων αναγκών, η κατάθεση προτάσεων αύξησης της λειτουργικότητας των υποδομών και βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης στους χώρους του τμήματος. Η ασφάλεια, υγιεινή και προστασία των χώρων του Τμήματος αλλά και η ασφάλεια και υγεία των φοιτητών και του προσωπικού του. Επίσης η Επιτροπή συνεργάζεται με κάθε υπεύθυνο, όπως η Τεχνική Υπηρεσία και η Διοίκηση για θέματα πυρασφάλειας, αντισεισμικής προστασίας και καλής κατάστασης των χώρων του Ιδρύματος. 

 1. Λιαροκάπης Δημήτριος, Λέκτορας
 2. Τζάλλας Αλέξανδρος, Λέκτορας
 3. Δημόπουλος Δημήτριος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 4. Δρούγας Βασίλειος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Επιτροπή Δικτυακών υποδομών & Δικτυακού τόπου τμήματος

Οργανώνει την πληροφόρηση, και ενημέρωση των φοιτητών και κάθε ενδιαφερόμενου κύρια μέσω του δικτυακού τόπου του τμήματος. Είναι υπεύθυνη για την επικαιροποίηση του δικτυακού τόπου, την χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών που διευκολύνουν την πρόσβαση και αυξάνουν την προσπελασιμότητα. Επιμελείται την προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του τμήματος κύρια μέσω του δικτυακού τόπου του τμήματος.

 1. Δουμένης Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής
 2. Χαριλόγης Βασίλειος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 3. Καρβέλης Πέτρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 4. Πολενάκης Ιωσήφ, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 1. Μάντακας Μάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως πρόεδρος
 2. Βαρτζιώτης Φώτιος, Λέκτορας
 3. Τζάλλας Αλέξανδρος, Λέκτορας
 • καθώς και από τους δύο εκπροσώπους των φοιτητών που έχει υποδείξει ο Σύλλογος Φοιτητών ήτοι τους:
  • Ρηγόπουλο Δημήτριο
  • Λιάπη Νικόλαο.
 • Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα παρέχεται από την κ. Νάκου Ελένη, Διοικητική Υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος.

 

Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων & καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής

 1. Μαθηματικά για Μηχανικούς: Φουτσιτζή Γεωργία, καθηγήτρια, Αδάμ Σταύρο, Επίκουρο Καθηγητή.
 2. Λογική Σχεδίαση: Γλαβάς Ευριπίδης, καθηγητής, Βαρτζιώτης Φώτιος, Λέκτορας.
 3. Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική: Γκόγκος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τσούλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής.

Επίσης αποφασίζει την διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων ως εξής:

 • Λογική Σχεδίαση: 11-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00-14:00.
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς: 12-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-12:00.
 • Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική: 12-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00-16:00.